ËNDËRRIMI DUKE LEXUAR PJESË NGA KUR’ANI

Marrur nga: “Interpretimi i ëndrrave reflektive”

Autor: Ibni Sijrijni

Përktheu: Dr. Musli Vërbani

ËNDËRRIMI DUKE LEXUAR PJESË NGA KUR’ANI

 

ËNDËRRIMI I AJETEVE TË KUR’ANIT

 

Na ka tregua Ebu Seid Abdullah bin Muhamed bin Abdul Vehab er-Razi se na ka tregua Muhamed bin Ejub Razi se i ka tregua atyre Muslim bin Ibrahim e atij i ka tregua Hishami nga Katade e atij hasani se një njeri ka vdekur dhe e ka parë vëllanë e tij në gjumë dhe e ka pyetur: O vëllai im! Cilat janë punët më të mira? – Kur’ani. – iu është përgjigjur. Cili ajet i Kur’anit është më i vlefshmi. – Ajetul Kursija. – Po a e dinë njerëzit. – Po, ju punoni e nuk dini, ne as nuk punojmë as nuk dimë.

 • Kush sheh sikur e këndon Fatihan do t’i hapen dyert e të mirave dhe do t’i mbyllen dyert e të këqijave.
 • Kush sheh sikur e këndon Suretul Bekare do të ketë jetë të gjatë dhe do të jetë fetarë i mirë.
 • Kush e sheh sikur e këndon Suretul Ali Imran do t’i kthjellohet truri, do të bëhet i mprehtë në mendje dhe i pastër në shpirt dhe do të polemizojë me injorantët.
 • Kush e këndon Suretu Nisaë ai do ta ndajë mirathin tjerëve, do të jetë i lirë me gratë, dhe me fqinjët, do t’i trashëgoj gratë dhe do të trashëgoj pas një jete të gjatë.
 • Kush e këndon Suretu Maide do të jetë famëlartë, besnik dhe modest.
 • Kush e këndon Suretu En’am do të i shtohen begatitë, kafshët dhe do të ketë të korrura të mira.
 • Kush e këndon Suretu Earaf nuk do të ndërroj jetë pa e shkelur Turi Sinanë.
 • Kush e këndon Suretu Enfalë Allahu do t’i ndihmojë me korrë fitore ndaj armiqve dhe do të fitoj pasuri.
 • Kush e këndon Suretu Tevbe do të jetojë në këtë botë i lavdëruar dhe do të vdes pasi të pendohet.
 • Kush e këndon Suretu Junus do të bëjë adhurim të sinqertë dhe nuk e zë magjia dhe nuk mund ta tradhtojnë.
 • Kush e këndon Suretu Hudë ai do të ketë shumë fëmijë dhe shumë tokë.
 • Kush e këndon Suretu Jusuf, në fillim do t’i bëhet atij padrejtësi dhe pastaj fiton ndaj padrejtësisë dhe do të udhëtoj në një vend tjetër me jetua atje.
 • Kush e këndon Suretu Ra’d. Ai i mban premtimet, dhe i shkon rinia shumë shpejtë.
 • Kush e këndon Suretu Ibrahimë veprat e tij pranohen te Allahu dhe e ka fenë e fortë.
 • Kush e këndon Suretu Hixhr ai edhe te njerëzit edhe te Allahu është i lavdëruar.
 • Kush e këndon Suretu Nahl do të bëhet i ditur, nëse është i sëmurë do të shërohet.
 • Kush e këndon Suretu Isra do të jetë faqebardhë te Allahu dhe do t’i ndihmoj Allahu kundër armiqve.
 • Kush e këndon Suretu Kehf do t’i realizohen dëshirat, do të ketë jetë të gjatë sa që jeta e tij do të plotësohet dhe do ta dëshiroj vdekjen.
 • Kush e këndon Suretu Merjem do të i ngjallë sunetet e pejgambereve a.s., do t’i thonë se je rrenacak dhe në fund do të dalë i pafajshëm.
 • Kush e këndon Suretu Taha nuk e dëmton magjia.
 • Kush e këndon Suretu Enbija do të tejkaloj rrezikun, do të i lehtësohet jeta pas vështirësisë, do të bëhet dijetarë dhe i devotshëm.
 • Kush e këndon Suretu Haxh shpesh do ta kryej haxhin me dëshirën e Allahut.
 • Kush e këndon Suretu Muëmininë do ta ketë imanin e fortë dhe do të vdes me iman të fortë.
 • Kush e këndon Suretu Nurë, Allahu do të ia ndriçoj zemrën dhe do t’i bëjë dritë në varr.
 • Kush e këndon Suretu Furkan do ta ndaj të keqen prej të mirës.
 • Kush e këndon Suretu Shuaraë Allahu do ta mbrojë prej gabimeve të mëdha.
 • Kush e këndon Suretu Neml do të ketë pushtet.
 • Kush e këndon Suretu Kasasdo të fitoj pasuri të shumtë hallall.
 • Kush e këndon Suretu Rumë do të ia bëjë të mundur me çliru ai vet një vend prej idhujtarëve, dhe do të udhëzoj një popull.
 • Kush e këndon Suretu Llukman do të jetë i urtë.
 • Kush e këndon Suretu Sexhde do të vdes në sexhde dhe do të jetë i shpëtuar prej Allahut.
 • Kush e këndon Suretu Ahzabë do të jetë i devotshëm dhe do ta pasoj të vërtetën.
 • Kush e këndon Suretu Sebeë do të jetë asketik dhe do të jetojë i izoluar (në vetmi me dëshirën e tij).
 • Kush e këndon Suretu Fatir, Allahu do të ia qel dyert e të mirave.
 • Kush e këndon Suretu Jasinë do ta dojë familjen e të dërguarit të Allahut Muhamedit a.s.
 • Kush e këndon Suretu Safat, Allahu do t’i dhuroj fëmijë të mirë, do të bëhet si shok i tij dhe do ta dëgjoj.
 • Kush e këndon Suretu Sad do t’i shtohet pasuria dhe prodhimtaria.
 • Kush e këndon Suretu Zumer do të jetë i sinqertë, i denjë në fe dhe do të përfundoj mirë jeta e tij.
 • Kush e këndon Suretu Muëmin do të jetë i lartësuar edhe në këtë botë edhe në botën tjetër dhe do t’i ketë të gjitha të mirat.
 • Kush e këndon Suretu “Hammim Sexhde” do të jetë thirrës në rrugën e Allahut dhe do ta duan shumë të tjerët.
 • Kush e këndon Suretu “Ha, mim, ajn, sin, kaf” do të jetojë jetë të gjatë.
 • Kush e këndon Suretu Zuhruf do të jetë i drejtë në fjalë.
 • Kush e këndon Suretu Duhanë do të jetë i pasur.
 • Kush e këndon Suretu Xhathije sa do që të jetojë do të i frikësohet Zotit të tij.
 • Kush e këndon Suretu Ahkaf do të sheh çudira në këtë botë.
 • Kush e këndon Suretu Muhamed do të ketë jetë të mirë.
 • Kush e këndon Suretu Fet-h do të luftoj në rrugën e Allahut.
 • Kush e këndon Suretu Huxhuratë do të i ndërlidhë marrëdhëniet ndërfisnore.
 • Kush e këndon Suretu Kaf do të ketë furnizim të begatshëm
 • Kush e këndon Suretu Dhariat do të jetë i furnizuar me plantacione të pemëve dhe perimeve.
 • Kush e këndon Suretu Turë, ëndrra i tregon se do të jetojë pranë Mekes.
 • Kush e këndon Suretu Nexhm do të ketë fëmijë të mirë dhe të hijshëm.
 • Kush e këndon Suretu Kamer do të i bëjnë magji por nuk do ta dëmtojë fare.
 • Kush e këndon Suretu Rrahman në këtë dunja do t’i ketë të gjitha të mirat ndërsa në botën tjetër do të mëshirohet.
 • Kush e këndon Suretu Vakia do të shpejtojë në punë të mira.
 • Kush e këndon Suertu Hadidë do të ketë trup të shëndoshë dhe do të lë pas vete vepra të mira.
 • Kush e këndon Suretu Muxhadele do të polemizojë me injorantët dhe do t’i mposhtë me argumente.
 • Kush e këndon Suretu Hasha Zoti do t’ia shkatërroj armiqtë.
 • Kush e këndon Suretu Mumtehinë do të arrij përsosmëri në zanatin ose profesionin e tij dhe do të shpërblehet mirë.
 • Kush e këndon Suretu Saf do të bie dëshmor.
 • Kush e këndon Suretu Xhumua Zoti do t’ia tuboj atij të gjitha të mirat.
 • Kush e këndon Suretu Munafikun është i sinqertë dhe jo hipokrit (do të jetë i mbrojtur nga hipokrizia).
 • Kush e këndon Suretu Tegabun do të jetë i përqendruar në rrugën e drejtë.
 • Kush e këndon Suretu Mulk do t’i shtohen pronat atij.
 • Kush e këndon Suretu Nunë do të jetë oratorë dhe shkrimtarë i mirë.
 • Kush e këndon Suretu Haka, ai është i drejtë.
 • Kush e këndon Suretu Mearixh do të jetë i qetë dhe fitimtarë.
 • Kush e këndon Suretu Nuhë do të urdhëroj në punë të mira dhe do të largoj nga punët e këqija dhe do të jetë ngadhënjimtar prej armiqve.
 • Kush e këndon Suretu Xhin do të jetë i mbrojtur prej xhinëve.
 • Kush e këndon Suretu Muzemil ai do të falet natën.
 • Kush e këndon Suretu Mudethir do të jetë durimtarë i vërtet dhe do të ketë jetë të begatshme.
 • Kush e këndon Suretu Kijame ai largohet nga përbetimi, d.m.th. ai nuk përbetohet.
 • Kush e këndon Suretu Insan do të jetë i ndershëm, do të jetë falënderues ndaj Allahut dhe do të ketë jetë të lumtur.
 • Kush e këndon Suretu Murselat do të ketë furnizim të begatshëm.
 • Kush e këndon Suretu Ame, çështja e tij do të jetë madhore dhe do të përkujtohet për të mirë.
 • Kush e këndon Suretu Naziatë, brengat dhe lajkat do të largohen prej zemrës së tij.
 • Kush e këndon Suretu Abese ai do të jap rregullisht zekatin dhe do të jap vazhdimisht lëmoshë.
 • Kush e këndon Suretu Tekvirë do të udhëtoj vazhdimisht në lindje dhe gjatë udhëtimeve do të sjell profit.
 • Kush e këndon Suretu Infitarë do t’i afrohen atij udhëheqësit dhe do ta respektojnë.
 • Kush e këndon Suretu Mutaffifinë do ta kryej amanetin dhe premtimin dhe do të jetë i drejtë.
 • Kush e këndon Suretu Inshikakë do ët ketë shumë fëmijë dhe pasardhës.
 • Kush e këndon Suretu Furuxhë ai do të ngadhënjejë mbi problemet e tij dhe do të arrij shkallë të lartë në studime shkencore (thuhet në shkencën e astronomisë).
 • Kush e këndon Suretu Tarik, do ta lavdëroj Allahun shumë.
 • Kush e këndon Suretu Eala do t’i lehtësohen çështjet.
 • Kush e këndon Suretu Gashije do të i ngrihet vlera, do të jetë i ditur.
 • Kush e këndon Suretu Fexhr do të jetë i begatuar.
 • Kush e këndon Suretu Beled do t’i ushqej njerëzit, do t’i respektoj jetimët dhe do t’i mëshiroj të dobëtit.
 • Kush e këndon Suretu Shems do të ketë aftësi me kuptua shpejtë dhe do të jetë i mençur dhe i mprehtë me i kuptua çështjet.
 • Kush e këndon Suretu Lejl do të falet natën dhe do të jetë i mbrojtur nga lajkatimet që i bëhen fshehurazi.
 • Kush e këndon Suretu Duha do t’i nderoj jetimët dhe të varfrit.
 • Kush e këndon Suretu Inshirah Zoti do t’ia zgjeroj kraharorin në islam, do t’ia lehtësoj çështjet dhe do t’ia largoj brengat.
 • Kush e këndon Suretu Tijnë do t’i lehtësohet furnizimi dhe shumë shpejt do t’i kryej nevojat e tij.
 • Kush e këndon Suretu Alek do të jetë orator i mirë, shkrimtar i mirë dhe i devotshëm.
 • Kush e këndon Suretu Kadr do të ketë jetë të gjatë dhe çështja e tij dhe vlera e tij do të lartësohet.
 • Kush e këndon Suretu Bejine, me ndihmën e Allahut do të udhëzoj njerëz të humbur nga rruga e drejtë.
 • Kush e këndon Suretu Zilzal prej tij do të dridhen pabesimtarët.
 • Kush e këndon Suretu Adijat do të ketë kuaj dhe mjete tjera luftarake.
 • Kush e këndon Suretu Karia do të ngrihet lartë te Allahu me iradet dhe devotshmëri.
 • Kush e këndon Suretu Tekathur do të jetë i matur në pasuri dhe nuk do të jetë lakmues i tepërt në pasuri.
 • Kush e këndon Suretu Asr do të jetë durimtar, do ta dalloj dhe do ta vërtetoj të drejtën, në tregti në fillim do të humb ndërsa më vonë do të fitoj shumë.
 • Kush e këndon Suretu Humezeh ai do të tuboj pasuri dhe do të i shpenzoj në punë të mira.
 • Kush e këndon Suretu Filë do të fitoj kundër armiqve dhe do të çliroj vende për islamin.
 • Kush e këndon Suretu Kurejsh do t’i ushqej të varfrit dhe Allahu do ta bashkoj zemrën e tij me robërit e mirë të tij kështu që atë do ta duan.
 • Kush e këndon suret Maunë do të fitoj kundër kundërshtarit dhe ziliqarit.
 • Kush e këndon Suretu Kevther do t’i shtohen të mirat në këtë botë dhe në botën tjetër.
 • Kush e këndon Suretu Kafirunë do të i luftojë jobesimtarët.
 • Kush e këndon Suretu Nasr Zoti do t’i ndihmoj kundër armiqve të tij.
 • Kush e këndon Suretu Leheb atë hipokritët do ta sulmojnë dhe do t’i shkojnë pas, por Allahu do t’i shkatërrojë.
 • Kush e këndon Suretu Ihlas do të jetë i mbrojtur nga hipokrizia dhe do të përkujtoj Allahun shumë.
 • Kush e këndon Suretu Felek Alalhu do t’ia largoj atij të keqen e njerëzve dhe t xhinëve, nxitësve dhe ziliqarve.
 • Kush e këndon Suretu Nas do të jetë i kursyer prej problemeve dhe do të jetë i mbrojtur prej vesveseve të shejtanit, ushtrisë së tij dhe vet shejtanit.

Ka thënë Ebu Seidi r.a. se parim kryesor i llojit të këtyre ëndrrave është që komentuesi i ëndrrës ta analizoj mirë çka thotë ai i cili ka parë këso lloji të ëndrrës dhe çka ka këndua.

 • Nëse ka parë ëndërr se e ka këndua ajetin e mëshirës dhe përgëzimit, ti përgëzoje për mëshirë, të mira, siguri dhe qetësi.
 • Nëse ka parë ëndërr se e ka këndua ajetin e ndëshkimit dhe të dënimit – ti tërhiqja vërejtjen që mos të bëj gabime sepse do të dënohet dhe është shenjë për ta lënë gabimin e bërë ose mos me e bë nëse ia mësyn me e bë.

Ëndërrimi i Kur’anit

 

Kush sheh në ëndërr se këndon Kur’an haptazi me zë, ai do t’i kryej amanetet, do të përqendrohet për të drejtën, do të urdhëroj në punë të mira dhe do të largoj nga veprat e këqija. Kjo bazuar nga fjala e Zotit të Madhëruar “Lexojnë ajetet e Allahut” deri te fjala “urdhërojnë në punë të mira dhe largojnë nga punët e këqija” (Ali Imran : 113, 114).

 • Nëse sheh ëndërr sikur është duke lexua në mus-haf, ai do të arrijë fuqi, urtësi dhe do të jetë përkujtues, fetar i mirë sepse mus-hafi është urtësi dhe mençuri.
 • Nëse sheh ëndërr se ka blerë mus-haf, dituria e tij do të përhapet në fe dhe në njerëz dhe do të shpie në punë të mira.
 • Nëse sheh ëndërr sikur është duke dëgjua Kur’an, do t’i forcohet pozita e tij dhe do të arrijë në kulminacion.
 • Nëse sheh ëndërr ajetin e mëshirës dhe e vazhdon ajetin deri te fillimi i ajetit të ndëshkimit mirëpo atë nuk e thotë se nuk mundet, ai do të kaloj rrezik të jetës.
 • Kush sheh se e ka mësua Kur’anin përmendësh mirëpo nuk e di përmendësh, do të arrij pozitë të lartë sepse thotë Zoti i Madhëruar se Jusufi a.s. ka thënë: “Vërtet unë jam ruajtës dhe i ditur.” (Jusuf : 55)

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s