EMËRTONI FËMIJËT TUAJ ME EMRA TË BUKUR

Dr. Musli Vërbani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMËRTONI FËMIJËT TUAJ ME EMRA TË BUKUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaçanik, 2011

Autor:

Dr. Musli VËRBANI

 

 

Titulli:

EMËRTONI FËMIJËT TUAJ ME EMRA TË BUKUR

 

 

 

 

Korrektura:

……………

 

 

Radhitja kompjuterike,

kopertina dhe dizajni grafik

Mumin Shehu

 

 

Botues: Autori

 

 

 

Shtypi:

“FokusPrint”, 2011

 

 

 

Të drejtën e ribotimit e rezervon autori

“Ju do të thirreni me emrat tuaj dhe të baballarëve tuaj.” (Hadith)

TE DREJTAT E FËMIJËS NE ISLAM

Fëmijët në islam janë qetësim i shpirtit, lumturi e jetës, lule e familjes, zbukurim i shoqërisë. Për ketë Zoti i Madhëruar në Kur`an thotë:

“Edhe ata që thonë: “O Zoti ynë, na dhuro gëzim në gratë dhe fëmijët tanë, dhe na bën neve shembull për të devotshmit.”

(Furkan, 74)

Ne një ajet tjetër, Zoti i Madhërishëm thotë:

“Allahu krijon për ju femra të llojit tuaj, kurse prej grave tuaja u jep djem e nipër, ju furnizon me sende të bukura.”

(Nahl, 72)

Për këtë arsye Islami  i ka dhënë rëndësi të posaçme fëmijëve dhe i ka paraparë të drejtat e fëmijës, para dhe  pas lindjes.

TE DREJTAT E FËMIJËS PARA LINDJES NE ISLAM

 1. QË FËMIJA TE LIND PREJ PRINDËRVE TË MARTUAR SIPAS LIGJIT ISLAM.

Sepse jeta në martesë i obligon që të dy prindërit t’ua sigurojnë jetën fëmijës së tyre.

 1. QE PRINDËRIT TË JENË TË NJË FEJE (ISLAME).

Për këtë arsye Zoti i Madhërishëm në Kur`an  thotë:

“Mos u martoni me politeiste (idhujtare) deri sa të bëhen besimtare, nuk ka dyshim se robëresha besimtare është më e mirë se politeistja (idhujtarja) edhe sikur të ju pëlqejë ajo.”

(El-Bekare, 221)

Pra, e drejtë e fëmijës është që prindi t`ia zgjedhë nënën e mirë, prej fesë se pastër  Islame, siç thotë i Dërguari i Allahut në hadithin të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi:

“Martoju me atë që është fetare, se përndryshe të rrokë varfëria.”

 1. TË MOS URREJË QË FËMIJA I TIJ TË LINDË VAJZË, PRA, I GJINISË FEMËRORE.

Arabët paraislamikë e kanë pasur zakon që kur fëmija t’i lindte vajzë, ta varrosnin për së gjalli, ngase, sipas tyre, femra sjell turp në familje. Mirëpo, Islami e ka nderuar, e ka respektuar dhe e ka ngritur gjininë femërore në vlerën të cilën e meriton, ndërsa, atyre të cilët vepruar këto krime ua ka ndaluar rreptësisht, dhe një gjë të tillë të mos e përsërisin më kurrë. Allahu i Madhëruar në Kur’an thotë:

“Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me (lindjen) vajzë, fytyra e tij prishet dhe bëhet plot mllef.

Fshihet prej njerëzve, për shkak të asaj të keqeje me të cilën u lajmërua (e konsideron bela, e jo dhuratë prej Zotit). Mandej, (mendon) a do ta mbajë atë, ashtu i përulur, apo do ta mbulojë atë (të gjallë) në dhe. Sa i keq është ai gjykim i tyre.”

(En-Nahl, 58-59)

 

 1. PËRGATITJA E FËMIJËS PARA SE TË LIND.

Fëmija është lule e familjes, ai i forcon edhe me shumë marrëdhëniet bashkëshortore.

Prindërit duhet të përgatiten që fëmijën e tyre ta edukojnë mirë, ndërsa sa i përket furnizimit, furnizimi është në dorën e Allahut. Ata janë të detyruar të angazhohen që sa me shumë të sjellin lumturi ne jetën e tyre, së bashku me fëmijën dhe me pasurinë të cilën e posedojnë. Thotë Zoti i Madhëruar:

“Pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj botë.”

(El-Kehf, 46)

Gjithashtu fëmija u sjell të mira prindërve të tij edhe pas vdekjes së tyre.

Muhamedi a.s. në hadithin të cilin e transmeton Muslimi nga Ebu Hurejre thotë:

“Kur të vdes biri i Ademit (njeriu) i ndërpriten shpërblimet e kësaj bote, përpos në tre raste:

 • “Nga lëmosha qarkulluese,
 • dituria me te cilën shërbehen dhe kanë dobi të tjetër, dhe
 • fëmija i mirë i cili lutet për  të.”

Pra,  fëmija është mirësi e kësaj dhe e botës tjetër.

TË DREJTAT E FËMIJËS PAS LINDJES

 1. THIRRJA E EZANIT NË VESHIN E DJATHTË DHE THIRRJA E IKAMETIT NË VESHIN E MAJTË.

Kjo e drejtë e fëmijës është për arsye se ai kur të vjen në këtë botë, fjalët e para që do t’i dëgjojë të jenë fjalët: Allahu Ekber dhe La ilahe il-lall-llah, dhe me qëllim që edhe fjala e fundit, pra, duke u ndarë nga kjo botë, të jetë fjala: La ilahe il-lall-llah.

Transmeton Ebu Davudi dhe Tirmidhiu se:

“Kur Fatimja r.a. (vajza e Muhamedit a.s.) e ka lindur Hasanin, I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ia ka kënduar ezanin në vesh.”

Pas kësaj prindi e pret një dash apo dele kurban për fëmijën  që në Islam quhet AKIKË. Disa dijetarë thonë se Akiki (prerja e kurbanit për fëmijën) është vaxhib.

Me mishin e kurbanit (Akikit) përgatitet një ushqim dhe pastaj ftohen farefisi, fqinjët, dashamirët, të cilët pas ushqimit bëjnë lutje që fëmija të zhvillohet mirë, të jetë i edukuar, i sjellshëm me prindërit e tij dhe të tjerët .

Lejohet të huazosh para për ta prerë Akikin, por nëse nuk ke, atëherë mund të përgatitësh çfarëdo lloj ushqimi për t’i ushqyer musafirët, nëse edhe këtë nuk e ke, atëherë mirë është të japësh sadaka.

Është e ndaluar, siç veprojnë të ne, që  pasi të lindë fëmija  prindi të qerasë alkool apo gjera të cilat janë të ndaluara në Islam.

Gjithashtu, tek ne ka qenë traditë që kur dikujt i ka vdekur ndokush, e kanë pre lopën që kanë pasur dhe me të, para se ta varrosin të vdekurin, kanë përgatitur ushqim për ata që prezantojnë  në përcjelljen e kufomës. Këtë edhe sot e praktikojnë në disa vende. Por, duhet t`a dimë se prerja e kurbanit dhe përgatitja e ushqimit bëhet kur të lind fëmija. Ndërsa, kur të vdesë ndokush, atëherë farefisi dhe fqinjët e tij duhet të përgatisin ushqim për familjen e të vdekurit, e jo familja e të vdekurit të përgatisë ushqim për të tjerët.

 1. E DREJTA E EMËRTIMIT TË FËMIJËS DHE PËRKATËSISË SE TIJ

Transmeton Ebu Davudi nga Ebu Hurejre se Muhamedi a.s. ka thënë:

“Në Ditën e Kijametit ju do të thirreni me emrat e juaj dhe me emrat e prindërve tuaj.”

Po ashtu transmeton Muslimi nga Ibn Amri se Muhamedi a.s. ka thënë:

“Emrat me të dashur te Allahu janë: Abdullah dhe Abdurrahman.”

Nga kjo kuptojmë se disa emra janë te ndaluar, siç janë emrat e shejtanëve, idhujtarëve e pabesimtarëve. Disa emra janë të dashur te Allahu, e disa janë te ndaluar. Për këtë do të flasim më gjerësisht me vonë.

 1. E DREJTA E GJIDHËNIES

Nëse fëmija nuk ka nënë, prindi e ka për obligim t’ia sigurojë fëmijës gjidhënien (nga ndonjë grua tjetër me kompensim).

Nëse nëna është gjallë, atëherë ajo duhet t’i japë gji fëmijës së saj. Thotë Zoti i Madhëruar:

“Nënat u japin qumësht fëmijëve të tyre dy vjet të plota nëse dëshirojnë ta plotësojnë saktësisht gjidhënien.”

Nëse nëna dëshiron  ta ndërpresë gjidhënien para dy viteve, kjo duhet të behet me marrëveshjen në mes dy prindërve të fëmijës.

“… E nëse pas një konsultimi dhe pëlqimi (prindërit) shfaqin dëshirën për ndërprerjen (më herët) e gjirit, nuk është ndonjë mëkat për ta…”.

(El-Bekare, 233)

Nëna mund ta ndërpresë gjidhënien nëse shëndeti i saj është në rrezik apo nëse nëna është dobësuar shumë.

Thotë Zoti i Madhëruar:

“… Asnjë nënë nuk bën të dëmtohet me fëmijën e saj, …”.

(El-Bekare, 233)

Prindi, siç thamë, duhet të sigurojë grua për t’i dhënë qumësht fëmijës me kompensim, ose, nëse ndodhë shkurorëzimi, ai duhet që bashkëshortes se shkurorëzuar, e cila i jep qumësht fëmijës, t’i japë kompensim.

Thotë Zoti i Madhëruar:

“Nëse (bashkëshortet e shkurorëzuara) i japin qumësht fëmijëve të juaja dhe të tyre, atëherë jepni atyre pagesën e merituar. Këshillohuni në mes vete për të mira. Nëse kjo nuk arrihet, atëherë qumësht le t`i japë (fëmijës) ndonjë grua tjetër.”

(Et-Talakë, 6)

Nëse një grua i jep qumësht fëmijës së gruas tjetër, atëherë ajo bëhet nënë për nga qumështi.

 1. E DREJTA E SYNETLLËKUT

Synetllëku për fëmijën është vaxhib ne Islam. Synetllëkun e kanë praktikuar edhe pejgamberet e mëhershëm, sepse me të ruhet pastërtia dhe shëndeti i trupit.

Transmetohet nga Ebu Hurejre në Sahihun e Buhariut dhe te Muslimi se Muhamedi a.s. ka thënë:

“Pesë çështje janë natyrshmëri e njeriut: Synetllëku, shkurtimi i mustaqeve, prerja e thonjve, të rruarit e nënsqetullave dhe të rruarit në pjesët e turpshme të njeriut.”

Nëse fëmija  nuk behet synet kur të jetë i vogël, ai duhet të behet synet vetë kur të rritet. Po ashtu, edhe ai i cili e pranon Islamin, edhe nëse është i rritur apo në çfarëdo moshe të jetë, behet synet.

I pari i cili është bërë synet, në moshën 80 vjeçare, është Ibrahimi a.s.

 1. E DREJTA E SIGURIMIT TË ZHVILLIMIT TË JETËS SË FËMIJËS

E drejtë e fëmijës është qe ai te sigurohet nga çdo gjë  që e dëmton, qoftë fizikisht apo mentalisht. Për këtë arsyeje Muhamedi a.s., në hadithin  të cilin e transmeton Ebu Davudi nga Ibn Umeri, thotë:

“Mjafton për njeriun të bëhet gabimtar vetëm pse atë që kujdeset nuk e ushqen.”

Pastaj Muhamedi a.s. thotë:

“Secili prej juve është bari dhe secili do të përgjigjet për tufën e tij. Njeriu është bari ne shtëpinë e tij, ai do të përgjigjet për familjen (fëmijët) e tij.”

(Buhariu)

Fëmija nëse rritet dhe zhvillohet, ai do të bëhet i shëndoshë, do t`i ndihmojë familjes dhe shoqërisë, për këtë Muhamedi a.s. thotë:

“Besimtari i shëndoshë dhe i fuqishëm është me i dashur te Allahu se besimtari jo i shëndoshë dhe i dobët.”

 1. E DREJTA E KUJDESIT FAMILJAR

Kujdesi ndaj fëmijës është obligim ndaj Allahut dhe robit të tij. Nëse fëmija i ka prindërit, prindërit e kanë për obligim ta ushqejnë, ta veshmbathin, ta pastrojnë derisa të rritet.

Nëse bashkëshortët ndahen (shkurorëzohen), atëherë kujdesin për fëmijën e merr nena derisa të rritet, ndërsa kur të rritet fëmija, atëherë fëmija me dëshirën e tij zgjedh se ku të shkojë dhe nën kujdesin e cilit prind të jetojë, apo të jetojë i pavarur.

 1. E DREJTA E POROSISË PËR MBIKËQYRJE PARA VDEKJES SË PRINDËRVE

Mbikëqyrës apo kujdestar i fëmijës është prindi (babai) derisa ai të jetë gjallë. Nëse ai mungon (vdes), mbikëqyrja i takon babait të prindit të fëmijës (gjyshit të fëmijës). Nëse edhe ai mungon, atëherë mbikëqyrja kalon tek vëllai (i prindit të fëmijës). E nëse edhe ai mungon, atëherë mbikëqyrja kalon te axha (i prindit të fëmijës). Pra, e drejta e mbikëqyrjes kalon në të njëjtën renditje si në trashëgimi.

Mbikëqyrja ndaj fëmijës nënkupton kujdesin për ushqim, veshmbathje, kujdesi për edukim, arsimim, shërim dhe çdo gjë që ka nevojë fëmija.

 1. E DREJTA E EDUKIMIT DHE ARSMIMIT

Muhamedi a.s. thotë:

“Mësoni fëmijët tuaj, edukoni mirë dhe arsimoni mirë.”

Nuk ka dyshim se edhe rrethi ku jeton fëmija ndikon shumë në edukimin e tij. Muhamedi a.s., në hadithin të cilin e transmeton Buhariu, thotë:

“Çdo fëmijë lind në fenë e pastër islame, por prindërit e tij e bëjnë jehudi, të krishterë ose zjarrputist (idhujtar).”

Taberani transmeton hadithin ku Muhamedi a.s. thotë:

“Mësojani  fëmijëve  tri çështje:

– Ta duan të Dërguarin e Allahut;

– Familjen e tij; dhe

– Ta lexojnë Kur`anin, sepse njohja e Kur`anit do t’i jetë hije nën Arshin e Madh në atë Ditë (Ditën e Kijametit) kur nuk ka hije pos asaj hije, dhe do të jete me pejgamberët dhe të dashurit e Allahut.”

Po ashtu fëmija duhet të mësohet ta falë namazin. Muhamedi a.s. thotë:

“Urdhëroni fëmijët tuaj të falin namaz kur t`i mbushin shtatë vjet. Ndërsa kur t’i mbushin dhjetë vjet, nëse nuk falen, rrihni, dhe pas kësaj moshe ndani fëmijët djem nga vajzat që mos të flenë në një shtrat.” (Hakimi dhe Ebu Davudi)

Prindi duhet të interesohet që fëmija i tij me kë shoqërohet. Muhamedi a.s. thotë:

“Njeriu është në fenë e shokut të tij. Andaj shikoni se cilin e keni shok (zgjidhni shoqëri të mirë).” (Tirmidhiu)

Pas të gjitha këtyre, fëmija duhet te mësohet të shkojë në xhami, që aty të pajiset me njohuri fetare.

Transmeton Muslimi se Muhamedi a.s. ka thënë:

“Çdo herë kur të mblidhet një popull (grumbull njerëzish) në një shtëpi prej shtëpive të Allahut (në një xhami ) për të lexuar Kur`an dhe studiuar, dhe për t’u konsultuar dhe shqyrtuar çështjet e tyre, atëherë Zoti zbret qetësi, siguri dhe lumturi mbi ta, i mbulon me mëshirën e Tij, ndërsa melaqet luten për ta dhe Zoti i regjistron në regjistrin e të mirëve.”

 1. E DREJTA E SHKOLLIMIT

E drejtë e fëmijës është gjithashtu edhe e drejta e shkollimit. Shkollimi  i fëmijës nuk përkufizohet vetëm në shkencat fetare, por shkollimi përfshin të gjitha shkencat, si ato fetare, shoqërore, ekonomike, ekzakte dhe çdo lëmi që i nevojitet atij për të fituar lumturinë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Kështu tek fëmija tubohen dy çështje me vlerë të madhe: Mendja e shëndoshë në trupin e shëndoshë.

 1. E DREJTA E SHËNDETIT DHE E SHËRIMIT

Nuk ka dyshim se preventiva është me e mirë se përdorimi i ilaçit. E drejtë e fëmijës është që prindi të kujdeset për të që mos të sëmuret. Për këtë fëmijës duhet t`i sigurohet ushqimi i mirë, veshmbathja e mirë dhe vendstrehimi i mirë. Përpos këtyre elementeve fëmija duhet të jetë vazhdimisht i pastër, që të jetë i mbrojtur nga viruset dhe mikrobet. Për këtë fëmija duhet të mësohet për pastrimin e trupit (gusulin), pastrimin e pjesëve të trupit (abdestin), pastaj për prerjen e thonjve vazhdimisht. Gjithashtu prindi duhet ta bëjë fëmijën synet.

 1. E DREJTA E TRASHËGIMISË

Të gjithë dijetarët islam janë të pajtimit se fëmija ka të drejtë trashëgimie edhe nëse është para lindjes. Nëse njeriu vdes dhe gruan e lë shtatzënë, atëherë fëmijës i rezervohet trashëgimia e tij dhe kur të rritet i dorëzohet në duart e tij.

Zoti i Madhëruar në Kur`an thotë:

“… Dhe kur të arrijnë moshën e pjekurisë dorëzoni pasuritë e tyre. Dhe mos shpenzoni pa nevojë derisa ata te rriten. Kush është i pasur le të përmbahet, e kush është i varfër le të shpenzojë me masë aq sa i nevojitet. E kur t`ua jepni pasurinë e tyre, jepjani me dëshmitarë. Dhe mjafton se, me siguri para  Allahut jepet llogaria.”

(En-Nisa, 6)

 1. E DREJTA E MENDIMIT TË LIRË

Sheriati islam e respekton mendimin e fëmijës, nëse ai ia qëllon dhe ka mendim të drejtë.

Islami i edukon fëmijët që ata të bëhen të pavarur në mendimet e tyre, si në aspektin e diturisë, profesionit… etj.

 1. E DREJTA E ARGËTIMIT

Argëtimi në jetën e fëmijës ka përparësi nga mësimi, mirëpo argëtimi, në rend të parë, duhet të jetë nën kujdesin e familjes, pastaj me të mëdhenjtë dhe të vegjlit. Loja i ndihmon fëmijës në zhvillimin e trupit të tij.

 1. E DREJTA E FËMIJËS NË KURBET

Transmeton Hakemi se Muhamedi a.s. ka thënë:

“Edukoni fëmijët tuaj që ta duan Allahun dhe të Dërguarin e Tij.”

Gabimin apo mëkatin për mos mësimin e Islamit dhe përkatësisë fëmijës në kurbet e merr prindi, pastaj shteti, i cili nuk kujdeset që t’i ofrojë atij mësime se si ta dojë fenë e tij, atdheun e tij, familjen e tij, kombin e tij.

Fëmija në kurbet është si zogu në vend të huaj. Ai zog një ditë duhet të kthehet në vendlindje, ai duhet t`a dijë prejardhjen dhe origjinën e tij. Ai zog nuk duhet të humbas, nuk duhet të shkojë në rrugë pa kthim. Këtë përgjegjësi e ka shoqëria, e cila duhet të sigurojë në kurbet mësime speciale për ta, që ata të bëhen si ambasadorë (të deleguar) të atdheut të tyre në vend të huaj.

 1. E DREJTA E ZGJEDHJES SË SHOKUT TË JETËS (BASHKËSHORTIT – BASHKËSHORTES)

Pasi që fëmija  të arrijë moshën e pjekurisë, pa marrë parasysh a është mashkull apo femër, ka të drejtë në zgjedhjen e shokut të jetës dhe nuk lejohet që prindi ta detyrojë djalin të martohet me vajzën e cila nuk i pëlqen, ose në të kundërtën, ta detyrojë vajzën të martohet me djalin që nuk i pëlqen. Prindërit kanë të drejtë të intervenojnë vetëm atëherë kur ka ndonjë pengesë apo ndalesë e sheriatit që pengon martesën, në të kundërtën jo.

 1. E DREJTA E JETËS NE BASHKËSI APO NË SHOQËRI (E DREJTA E MOSIZOLIMIT)

Me këtë të drejtë kemi për qellim që fëmijës  t`i sigurohet jeta e lumtur, pa presione, pa dhunë, pa keqtrajtime, pa cenim, pa anashkalim, dhe kjo duhet të jetë prej të gjithë muslimanëve. Muhamedi a.s. në një hadith thotë:

“Muslimanet të drejte janë në mes tyre dhe ata i ndihmojnë më të dobëtit.”

 1. E DREJTA E PËRGJEGJËSISË

Nuk ka dyshim se fëmija duhet të këshillohet që të veprojë punë të mira nëse nuk vepron punë të mira dhe të këshillohet të largohet prej punëve të këqija nëse vepron punë të këqija. Këtë e bazojmë në hadithin e Muhamedit a.s. të cilin e transmeton Muslimi:

“Kush prej jush e sheh një të keqe le ta largojë me dorën e tij; nëse nuk mundet, atëherë me gjuhen e tij; nëse edhe kështu nuk mundet, atëherë me zemrën e tij, por kjo është shkalla me e ulët e besimit.”

“EMËRTIMI I FËMIJËVE NË RRETHANA DHE ETAPA TË NDRYSHME”

Nëse i bëjmë një vështrim emrave, shohim se shumë emra janë deformuar, si nga jehuditë, serbët, maqedonasit, etj. …

Kështu p.sh. kemi emra islamë që i kanë deformuar dhe i kanë dhënë prapashtesën “USH” të jehudive, si p.sh.:

 • Emrat e devijuar nga jehuditë
Emri i devijuar Emri në gjuhën arabe
KADRUSH KADRI
QAMUSH QAMIL
FAHRUSH FAHRUDIN
EMRUSH EMRI
FATUSHE FATIME
SADUSH SADIK
ALUSH ALI
HAVUSH HAVA
HAJRUSH HAJRI
RAMUSH RAMI
HAMDUSHE HAMDI
 • Emrat e devijuar nga maqedonasit

 

Maqedonasit, jo vetëm  mbiemrat, por edhe  emrat, i kanë deformuar duke ia shtuar prapashtesën “OV”, ashtu siç kanë vepruar bullgarët, si p.sh.:

Emri i devijuar Emri në gjuhën arabe
ABDIOV ABDI
SALIOV SALI
KERIMOV KERIM
HASANOV HASAN
 • Emrat e devijuar nga serbët

Te serbet e kemi të njëjtën çështje. P.sh. të njëjtat emra apo mbiemra i kanë deformuar duke ia shtuar prapashtesën “VIQ”:

Emri i devijuar Emri në gjuhën arabe
ABDIOVIQ ABDI
SALIOVIQ SALI
KERIMOVIQ KERIM
HASANOVIQ HASAN

–   Përpos këtyre, te ne shohim emra grekë, p.sh. TEODOR, NIKOLLË (KOLË), PJETËR, KATERINË (KATE), DORA, GJERGJ, ANASTAS, etj…

–   Pastaj emra romakë: PAL, ANTON, GJON, ZEKË, MERI. Këta emra i kanë trajtat e tyre të lashta: PAULUS, ANTONIUS, JOSEPHUS, JOHANNES, MARIA.

–   Pastaj kemi edhe emra hebraikë, si: JAKOV, TOME, etj…

–   Në emërtimin e fëmijëve ka pasur ndikim edhe sporti. Kështu p.sh. në kohën e sodit shohim emra, si MARADONA, RONALDO, me qëllim që të bëhen fëmijët futbollistë si Maradona e Ronaldo…

–   Pastaj emërtimi i fëmijëve me emra nga ngjarjet apo figurat  politike, si: INDIRA (Indira Gandi), ZHAKLINA (emri i gruas së kryetarit të Sh.B.A-ve XHON KENEDIT, e cila ka qenë e njohur për aventura.

–   Pastaj emërtimi i  fëmijëve me emra të artistëve, si: ELIZABETE (Elizabeta Tejllor), ESTER (Ester Uliams), RITA, MADONA etj…

–   Pastaj emërtimi i fëmijëve me emra nga literatura, si: EDMOND, XHULIETE, ROMEO, ANTIGONA etj…

–   Në një kohë kur prindërit tanë ishin komunistë të përbetuar, filluan t`i emërtonin fëmijët e tyre me emrat, si: BASHKIM, VËLLAZËRIM, etj., duke pasur për qëllim bashkimin dhe vëllazërimin e përgjithmonshëm me serbët, të cilët kurrë nuk ia kishin dashur te mirën popullin tonë.

–   Të tjerët emërtojnë fëmijët me emra te poetëve, si: MIGJEN-(Millosh Gjergj Nikolla), ASDRENI (Aleksandër Stavre Drenova), NOL (Fan Noli ), BUZUK (Gjon  Buzuku) etj.

–   Të tjerët i emërtojnë fëmijët me emra  nga bota shtazore, si p.sh.: DRENUSHA, UJKAN, UKE, LUAN etj., me qëllim që fëmijët e tyre të bëhen si luan, ujk e drenushë.

–   Të tjerët i emërtojnë  fëmijët  me emra nga bota bimore, si p.sh.: MIMOZË, VJOLLCA, MANUSHAQE, RRUSHE, LULE, BURBUQE, etj.

–   Disa i emërtojnë fëmijët me emra të trupave qiellore, si p.sh.: HËNË, YLLKË, DIELLZA, etj.

–   Disa fëmijët i emërtojnë me emra të fenomeneve natyrore, si p.sh.; BORË, VETON, VULLKAN, VALTON, AGIM, SHKREPTIM, etj.

–   Të tjerët i emërtojnë me emra te ngjyrimeve emocionale të gëzimit ose të dëshpërimit, si p.sh.: GËZIM, DËFRIM, FITIM, FITORE, DURIM, SHPËTIM, SHPRESË, VULLNET, DËSHPËRIM, ARGËTIM, etj.

–   Disa i emërtojnë fëmijët me emra te vendeve apo me emra gjeografik, si p.sh.: SARANDA, VALBONE, ADRIATIK, VLORË, VJOSA, ARTE, ERENIK, etj.

–   Disa të tjerë i emërtojnë me emra nga gurra popullore, si p.sh.: AGRON, BATON, DARDAN, DAFINA, DRILON, GRANIT, FLAMUR, JETON, KUJTIM, KUSHTRIM, KRESHNIK, KALTËRINË, etj.

SI TE VEPROJMË KUR TE LIND FËMIJA

Është e rregull i përgjithshëm në Fikhun Islam se:

“Veprat shpërblehen sipas qëllimit.”

Çdo prind, për çfarë qëllimi e emëron fëmijën e tij, ai ashtu  edhe do të shpërblehet.

Gjithashtu çdo prind është i urdhëruar që ta emërojë fëmijën e tij me emër të mirë, dhe e ka të ndaluar që ta emërojë fëmijën e tij me emër të keq ose me emër me kuptim të egër.

Pra, ne mund t’i klasifikojmë emrat të cilët janë të dashur dhe të pëlqyer prej Allahut.

–   Në rend të parë janë emrat: ABDULLAH dhe ABDURRAHMAN, dhe çdo emër që fillon me ”ABD”, e  pastaj i shtohet njëri prej nëntëdhjetë e nëntë emrave të bukur të Allahut, të cilat do t’i i shënojmë më vonë.

–   Emrat të cilat e kanë esencën e tyre “HAMD” (Falënderim), si  p.sh.: AHMED, MUHAMED, HAMID, etj.

Ka emra të cilët janë të ndaluar rreptësisht, si p.sh.: Abdulharith (Rob i shejtanit), ose  Shejtan, Djall, Dreq; siç janë të ndaluar edhe emrat e pabesimtarëve dhe idhujtarëve.

Përpos këtyre, emra të tjerë as nuk janë të ndaluar, por as nuk janë emra të pëlqyer ose të urdhëruar.

 • Kur të lind fëmija në rend të parë ia këndojmë ezanin në veshin e djathtë dhe ikametin në veshin e majtë. Transmeton Davudi dhe Tirmidhiu nga Ebi Rafie se Muhamedi a.s. ia ka kënduar ezanin në vesh të Hasanit kur ka lind prej vajzës se tij, Fatimes.
 • Pastaj, duke e falënderuar Allahun dhe duke shprehur gëzimin për fëmijën duhet të premtojmë që atë fëmijë ta edukojmë në frymën Gjithashtu të bëjmë lutje me dëshirë që ai fëmijë të jetë i mbrojtur prej shejtanit të mallkuar, që ai kurrë mos ta mashtrojë.
 • Për këtë arsye edhe para marrëdhënies me bashkëshorten është mirë të thuhet duaja: “Allahume xhennibish-shejtane ve xhennibish-shejtane ala ma rezektena”, që d.m.th.: “O Zoti im, largoje shejtanin nga ne dhe largoje  nga embrioni.” Nëse nga ky kontakt bashkëshortorë fillon krijimi i fëmijës, atëherë ky fëmijë do të jetë i mbrojtur nga shejtani, i cili nuk do të mund ta mashtrojë.
 • Transmetohet nga Ebu Musa r.a. se: “Kur i ka lindur një fëmijë e ka dërguar te Muhamedi a.s. dhe ai e ka emëruar Ibrahim dhe ia ka vendose hurmën  në buzë dhe është lutur që ai fëmijë të jetë i bereqetshëm.” (Buhariu dhe Muslimi). Nëse nuk ka hurme, mirë është vendosja e ndonjë ëmbëlsire në buzët e fëmijës.
 • Pas shtatë ditësh ia qeth flokët fëmijës, pret akikë (kurban), dhe e emëron fëmijën. Me akikin (kurbanin) përgatit ushqim dhe i fton të afërmit, dashamirët dhe pas ngrënies luten për bereqet dhe mirësi për fëmijën. Disa dijetarë prerjen e akikit (dashit ose deles) e konsiderojnë vaxhib. Transmeton Ajsha r.a. se për djalë prehen dy dele, ndërsa për vajzë një dele. Ky mendim bazohet në ndarjen e trashëgimisë (me rastin e vdekjes së prindit) se djali merr dy hise, ndërsa vajza merr një hise.

JU DO TË THIRRENI NË DITËN E KIJAMETIT ME EMRAT TUAJ DHE ME EMRAT E BABALLARËVE TUAJ

Ebu Davudi nga Ebu Dardai transmeton hadithin:

“Emërtoni fëmijët me emra të bukur.”

Po ashtu transmeton Muslimi nga Ibn Umeri se Muhamedi a.s. ka thënë:

“Vërtet më së shumti Allahu i do emrat tuaj Abdullah dhe Abdurrahman.”

Tash do t`i tregojmë nëntëdhjetë e nëntë emrat e bukur të ALLAHUT dhe para secilit emër vihet fjala “ABD”, që ka kuptimin se ai fëmijë nuk i robërohet, nuk i nënshtrohet dhe nuk i përulet me fytyrë në tokë askujt tjetër përpos Krijuesit të tij:

Emri Kuptimi në gjuhën shqipe
ABDULLAH Rob i Allahut.
ABDURRAHMAN Rob i Allahut të Gjithëmëshirshëm.
ABDURRAHIMË Rob i Allahut Mëshirëplotë.
ABDULMELIK Rob i Allahut Sundimtar.
ABDULKUDDUS Rob i Allahut të Shenjtë.
ABDUSSELAM Rob i Allahut Paqedhënës.
ABDULMUËMIN Rob i Allahut Sigurues.
ABDULMUHEJMIN Rob i Allahut i cili Mbizotëron në mënyrë absolute çdo gjë.
ABDUL’AZIZË Rob i Allahut të Plotfuqishëm, Triumfues.
ABDULXHEBBAR Rob i AllahutGjithëfuqishëm. 
ABDULMUTEKEBBIR Rob i Allahut të Madhërishëm.
ABDULHALIK Rob i Allahut Krijues.
ABDULBARI Rob i Allahut Fillues të çdo sendi.
ABDULMUSAVIR Rob i Allahut i Cili jep formë dhe pamje çdo sendi. 
ABDULGAFFAR Rob i Allahut Gjithëfalës.
ABDULKAHHAR Rob i Allahut i Cili Mposhtë çdo gjë.
ABDULVEHHAB Rob i Allahut Dhurues.
ABDURREZZAK Rob i Allahut Furnizues.
ABDULFETTAH Rob i Allahut Zgjidhjedhënës.
ABDUL’ALIMË Rob i Allahut të Gjithëdijshëm.
ABDULKABID Rob i Allahut i Cili e ka në dorë furnizimin dhe ia Ngushton kujt të dojë.
ABDULBASIT Rob i Allahut i Cili e ka në dorë furnizimin dhe ia Zgjeron kujt të dojë.
ABDULHAFID Rob i Allahut i Cili Nënshtron dhe Përulë të padrejtit.
ABDURRAFI’Ë Rob i Allahut Lartësues.
ABDULMU’IZ Rob i Allahut Ngritës.
ABDULMUDHIL Rob i Allahut i cili Nënshtron dhe degradon atë që do.
ABDUSEMI’Ë Rob i Allahut Dëgjues.
ABDULBESIRË Rob i Allahut i Cili Vëren, Vështrondhe Sheh çdo send.
ABDULHAKEM Rob i Allahut Gjykues.
ABDUL’ADL Rob i Allahut Drejtë.
ABDUL-LETIFË Rob i Allahut të Butë.
ABDULHABIRË Rob i Allahut të Gjithëinformuar.
ABDULHALIMË Rob i Allahut Përdëllimtar.
ABDUL’ADHIMË Rob i Allahut Madhështor.
ABDULGAFURË Rob i Allahut Falës.
ABDUSH-SHEKURË Rob i Allahut Mirënjohës.
ABDUL’ALIJJ Rob i Allahut të Lartë.
ABDULKEBIRË Rob i Allahut të Madh.
ABDULHAFIDHË Rob i Allahut Ruajtës i çdo gjëje.
ABDULMUKITË Rob i Allahut Ushqyes i çdo gjëje.
ABDULHASIBË Rob i Allahut Cili i jep çdo send.
ABDULXHELILË Rob i Allahut Fisnik.
ABDULKERIMË Rob i Allahut Bujar.
ABDURR-RREKIBË Rob i Allahut Vigjilues.
ABDULMUXHIBË Rob i Allahut i Cili pranon lutjet.
ABDULVASI’Ë Rob i Allahut Gjithëpërfshirës.
ABDULHAKIMË Rob i Allahut të Urtë.
ABDULVEDUDË Rob i Allahut të Dashur.
ABDULMEXHIDË Rob i Allahut të Lavdishëm.
ABDULBA’ITH Rob i Allahut Ringjallës.
ABDUSHEHIDË Rob i Allahut Dëshmues.
ABDULHAKKË Rob i Allahut të Vërtetit të Pamohueshmit.
ABDULVEKILË Rob i Allahut Përkujdesës për furnizimin e të gjitha krijesave.
ABDULKAVIJJ Rob i Allahut të Fortit me fuqi absolute.
ABDULMETINË Rob i Allahut të Fortit të Pathyeshmit.
ABDULVELIJJ Rob i Allahut nën Mbrojtjen e të Cilit është gjithçka.
ABDULHAMIDË Rob i Allahut të Lavdëruar dhe Falënderuar.
ABDULMUHSI Rob i Allahut Gjithënjohës.
ABDULMUBDI Rob i Allahut Nismëtar i çdo sendi.
ABDULMU’IDË Rob i Allahut i Cili Rikrijon çdo send.
ABDULMUHJI Rob i Allahut Jetëdhënës.
ABDULMUMITË Rob i Allahut Jetëmarrës.
ABDULHAJJ Rob i Allahut të Gjallë.
ABDULKAJJUM Rob i Allahut të Përjetshëm.
ABDULVAXHID Rob i Allahut Kreator.
ABDULMAXHID Rob i Allahut të Nderuar.
ABDULVAHID Rob i Allahut Një të Vetmit.
ABDUS-SAMED Rob i Allahut Strehimtar.
ABDULKADIR Rob i Allahut të Fuqishëm.
ABDULMUKTEDIR Rob i Allahut i Cili ka Mundësi për gjithçka.
ABDULMUKADDIM Rob i Allahut i Cili i Paraprinë gjithçkaje.
ABDULMUEHHIR Rob i Allahut i Cili Lë pas vete gjithçka.
ABDUL-EVVEL Rob i Allahut i Cili është i Pari.
ABDUL-AHIR Rob i Allahut i Cili është i Fundit.
ABDUDH-DHAHIR Rob i Allahut të Dukshmit.
ABDULBATIN Rob i Allahut të Padukshmit.
ABDULVALIJ Rob i Allahut Udhëheqës.
ABDUMUTE’AL Rob i Allahut të Gjithëlartësuar.
ABDULBERR Rob i Allahut Mirëbërës.
ABDUT-TEVVAB Rob i Allahut Pendimpranues.
ABDULMUNTEKIM Rob i Allahut Ndëshkues.
ABDUL’AFUVV Rob i Allahut Mëkatfalës.
ABDURR-RREUFË Rob i Allahut të Dhembshurit.
ABDULMALIKULMULK Rob i Allahut Pushtetmbajtës.
ABDUDHULXHELALI VEL-IKRAM Rob i Allahut të Cilit i takon Madhështia  dhe Nderi.
ABDULMUKSIT Rob i Allahut Drejtësidhënës.
ABDULXHAMI’Ë Rob i Allahut Tubues.
ABDULGANIJ Rob i Allahut të Pasur.
ABDULMUGNI Rob i Allahut Pasuridhënës.
ABDULMANI’Ë Rob i Allahut Privues (Ai pengon kë të dojë dhe çka të dojë).
ABDUD-DARRË Rob i Allahut i Cili kur të Dëshirojë t’i sjellë dikujt Dëm askush nuk mund ta ndalë.
ABDUN-NAFI’Ë Rob i Allahut Dobiprurës.
ABDUN-NURË Rob i Allahut i Cili është Dritë.
ABDULHADI Rob i Allahut Udhëzues.
ABDULBEDI’Ë Rob i Allahut Shpikës.
ABDULBAKI Rob i Allahut të Përhershëm.
ABDULVARITH Rob i Allahut Trashëgues.
ABDURR-RRESHIDË Rob i Allahut i Cili shpie në rrugë të dobishme.
ABDUS-SABURË Rob i Allahut Durimtar.

EMËRTIMI I FËMIJËVE ME EMRA TË PEJGAMBERËVE

Transmeton  Vehbil Xhethmiu r.a. se Muhamedi a.s. ka thënë: “Emërtoni  fëmijët  me emra të  pejgamberëve.”

Emri Emri i pejgamberit
ADEM Adem a.s.
IDRIS Idrisi a.s.
NUH Nuhi a.s.
HUD Hudi a.s.
SALIH Salihu a.s.
IBRAHIM Ibrahimi a.s.
LUT Luti a.s.
ISMAIL Ismaili a.s.
IS`HAK Is`haku a.s.
JAEKUB Jaëkubi a.s.
JUSUF Jusufi a.s.
SHUAJB Shuajbi a.s.
MUSA Musa a.s.
HARUN Haruni a.s.
DAVUD Davudi a.s.
SULEJMAN Sulejmani a.s.
EJUB Ejubi a.s.
JUNUS Junusi a.s.
ZEKERIJA Zekerija a.s.
JAHJA Jahja a.s.
DHULKIFL Dhulkifli a.s.
ILJAS Iljasi a.s.
ELJESA Eljesa a.s.
UZEJR Uzejri a.s.
LLUKMAN Llukmani a.s.
DHULKARNEJN Dhulkarnejni a.s.
ISA Isa a.s.
MUHAMED Muhamedi a.s. Pejgamberi i fundit.

EMËRTIMI I FËMIJËVE ME EMËR APO ME CILËSI TË DËRGUARIT TONË –  MUHAMEDIT a.s.

Emri Kuptimi i emrit
MUHAMED I falënderuar, i lavdëruar.
AHMED Ai i cili falënderohet, lavdërohet.
EMIN Besnik.
MUDETHIR Me këtë emër e ka thirr meleku Xhibril Muhamedin a.s.: “O ti që je mbuluar”.
MUZEMIL Me këtë emër e ka thirr meleku Xhibril Muhamedin a.s.: “O ti që je mbuluar”
ABDULLAH Rob i Allahut.
SHAHID Dëshmitar i Allahut.
SHEHID Dëshmitar, Dëshmor në rrugën e Allahut.
MUBESHIR Lajmëtar për përgëzime.
NEDHIR Tërheqës i vërejtjes.
MUNDHIR Tërheqës i vërejtjes.
MUALIM Mësues i fesë së pastër Islame.
FATIH Çlirimtar prej errësirës në dritë.
NURI Dritë.
SIRAXHULMUNIRË Pishtar ndriçues.
HANIFE Sjellës i fesë së pastër Islame.
MUBELIG Sjellës i komunikatës e Allahut.
MUHI Fshirës i pabesimin dhe sjellës i besimit.
TAHIR Pastër në çdo aspekt, fizikisht dhe shpirtërisht.
SADIK Vërtetues i fjalëve të Allahut.
HADI Udhëzues në rrugën e drejtë dhe të vërtetë.
MUHTEDI Udhëzues në rrugën e drejtë dhe të vërtetë.

EMRAT E FAMILJES SË MUHAMEDIT a.s.

Emri Emri i prindërve
ABDULLAH Emri i babait të Muhamedit a.s.
EMINE Emri i nënës së Muhamedit a.s.
Emri Emri i fëmijëve të Muhamedit a.s.
FATIME Nëna e Hasanit dhe Husejnit.
KASIM Ka për synim Tahir (i pastër) dhe Tajib (i mirë).
ABDULLAH Djali i parë i Muhamedit a.s.
RUKIJE Migruesja e dyfishtë (në Etiopi dhe Medine).
ZEJNEBE Vajza më e madhe e Muhamedit a.s.
UMI KULTHUM Gruaja  e Uthmanit r.a.
IBRAHIM Po ashtu edhe emër i pejgamberit Ibrahim a.s.
Emri Emri i grave të Muhamedit a.s.
HATIXHE Hatixhe bint Huvejlid.
SEVDE Sevdete bint  Zumatel Arimije.
AISHE Aishe bint Ebi Bekr.
HAFSA Hafsa bint Umer.
ZEJNEB Zejnebe bint Huzejne.
UMI SELEME Umi Seleme bint Zadu Err-Rrekb.
UMI HABIBE Umi Habibe Remlete bint Ebi Sufjan.
XHUVEJRIJE Xhuvejrije bint el Harith el Hazaije
ZEJNEB Zejnebe bint Xhahsh.
SAFIJE Safijete bint Haji.
MEJMUNE Mejmunete bint El-Harith El-Hilalijete.

EMËRTIMI I FËMIJËVE ME EMËR TË NJËRIT PREJ SAHABËVE (SHOKËVE BESNIK) TË MUHAMEDIT a.s.

Edhe pse sahabët – shokët e Muhamedit a.s. kanë qenë shumë dhe është e pamundur të paraqesim të gjithë, në këtë libër ne do të mundohemi t`i paraqesim vetëm një numër të tyre, me qëllim që fëmija të bëhet besnik, siç ishin shokët e Muhamedit a.s. besnikë.

Emri Emri i shokëve të Muhamedit a.s.
BEKIR Ebi Bekr Es-Sidikë.
OMER Omerul Faruku.
OTHMAN Othman ibnu Affan.
ALI Ali Ebi Talib.
SEID Seid  ibnu Amir El-Xhumehij.
TUFEJL Abdullah  ibn  Hudhafe Es-Sehmij.
UMEJR Umejr ibnu Vehb.
BERRA El-Berrau ibnu Malik El-Ensarij.
THUMAME Thumame ibnu Uthal.
AMR Amr  ibnu  Xhamuh.
UBEJDE Ebu Ubejde ibnul Xherrah.
IKREME Ikreme ibnu  Ebi Xhehl.
ZEJD Zejdul Hajr, Adij ibnu Hatim Et-Taij.
USAME Usame ibnu  Zejd.
SEID Seid ibnu Zejd.
UMEJR Umejr ibnu Sa`d.
XHAEFER Xhaëfer ibnu Ebi Talib.
SEAD Sead ibnu Vekasi.
HUDHEJFE Hudhejfe ibnu Jemani.
HABIB Habib ibnu Zejd El-Ensari.
REBIA Reabia ibnu Ka`b.
ASIM Asim ibnu Thabit.
HABAB Habab ibnu  Eretti.
SURAKA Suraka ibnul Malik.
THABIT Thabit  ibnu Kajs El-Ensarij.
MUADH Muadh ibnu Xhebel.
HALID Halid ibnul Velid.
NUAJM Nuajm ibnul Mes`udi.
UTBE Utbe bin  Gavzan.
ZUBEJR Zubejr bin El-Avan.
HAMZA Hamza bin Abdul-Muttalib.
ABAS Abas bin Abdul-Muttalib.
KATADE Katade  bin Nuëman.
AMAR Amar bin Jasir.
MUS`AB Mus`ab bin Umejr.
EJUB Ebu Ejub El-Ensarij.
SELMAN Selman El-Farisij.
EBUDHERR Ebu Dherr El-Gafari.
TALHA Ebu Talha El-Ensarij.
ZIJAD Zijad El-Harithij.

 Redijall-llahu anhum – Zoti qoftë i kënaqur me ta!

 

A

AHMED Emër i Muhamedit a.s.
ABDI I Përkushtuar, devotshmëri.
ADIL I drejtë.
ADNAN Gjakpastër, fis i hershem arab.
ADVAN I shpejt, i shkathët.
ADEM Emër i një pejgamberi.
AFAN I pastër, i pafajshëm.
AJET Shenjë, dokument.
AJETULLAH Shenjë, dokument i Zotit.
AJNI Origjinal, natyral, i njëjtë.
AKIF I qëndrueshëm.
AKIL I mençur, i ditur.
ALI I lartë, elegant.
AMAR Jetëgjatë.
ARIF Njohës i mirë, i kuptueshëm.
ASIM Mbrojtës, ruajtës.
ATAULLAH Dhuratë e Zotit.
ATIF I dhimbshëm, mëshirues, i butë.
AVNI Ndihmës.
ABIR Kalimtar, udhëtar.
ASIL Bamirës, i ëmbël.
ALIM Dijetar.
AMIR Banues, i mbushur me të mira.
ARAFAT Kodra ku patjetër duhet të qëndrojnë hanxhinjtë natën e Bajramit.
ASHIR I afërt, familjar.
AFIFE I kujdesshëm, që nuk bën gabime, i pastër, i turpshëm.
AMIDE Udhëheqës, dekan.

E

EBAN I kjartë, i  hapur, i çelur.
EBSEL Me burrërori, më trimi.
EBSHIR Përgëzo.
EBU BEKR Sahab i Muhamedit a.s., Halifi i  parë.
ETHIR I zgjedhur.
EDIB Edukues.
ERIB I shkathtë, i zgjuar, i mençur.
ESIRË I fortë me trup dhe çka moralin  e lartë.
ESAD Më i gëzuari, më i forti.
ESLEM Ai që pranon fenë islame.
ESHXHEA Më trimi, më guximtari.
ESHREF Më fisniku, më i çmuari.
EKREM Më fisniku, më i respektuari.
EKMEL Më i ploti.
EMIRË Udhëheqës.
EMINË Fisnik.
ENES I shoqërueshëm.
ENVER Më i ndriçuari.
ENIS I shoqërueshëm.
EJMEN I djathtë.
EJUB Emër i një pejgamberi.
EMRULLAH Çështje e Zotit, urdhër i Zotit.

I

IHSAN Bamirës.
IDRIS Emër i një pejgamberi.
ISBIR Ai që i kupton gjerat në esencë.
ISLAM Feja e pastër dhe e përsosur nga Zoti i madhëruar për tërë njerë-zimin.
ISMAIL Emër i një pejgamberi.
ILHAM Inspirim, frymëzim.
ISAM I ruajtur prej gabimeve.
IZET Fuqi, krenari.
IS`HAK Emër i një pejgamberi.
ISAMUDIN Ruajtës i fesë.
IZEDIN Fuqi feje, krenari feje.
ILJAS Emër i një pejgamberi.

U

USAME Emër i sahabiut të Muhamedit a.s.
UMER Emër i halifes së dytë në islam dhe njëherit sahab i Muhamedit a.s.
UBEJD Shoku (sahabiu) i Muhamedit a.s.
UTBE Shoku i Muhamedit a.s.
UMEJR Shoku i Muhamedit a.s.

B

BASIL Luan, trim.
BASIK I ngritur.
BAKIR I hershëm.
BASIM Buzëqeshës.
BAHIR Triumfues, fitues.
BEDRI Hënë e plotë, shkëlqim.
BEDIL Zëvendës.
BURAK Shndritës, ndriçues.
BURHAN Argument.
BESAM Ai i cili buzëqesh shumë.
BESMAN Ai i cili buzëqesh shumë.
BESHAR Përgëzues.
BESHIRE Përgëzues.
BESIRE Vizionar, largpamës.
BEKIRE I hershem për çdo gjë.
BILAL Emër i muezinit të parë, i gjallë, i ujitur.
BELIGË Orator, që flet rrjedhshëm.
BEHXHET Gëzim, i lumtur, shkëlqim.
BAHRI Detar.
BASRI Ai që sheh.
BEDRUDIN Shkëlqim feje.
BEHAUIN Stoli feje, shkëlqim feje.
BURHANUDIN Argument feje.

T

TALID I vjetër, i kohëve të hershme.
TAHSIN Zbukurues i çdo vepre.
TEKIJ I devotshëm.
TESNIM Burim (krua) i xhenetit.
TEMAM I plotë.
TEVHID Ai që pranon vetëm Allahun Zot.
TEFVIK Shpëtim, pajtim në mes njerëzve.
TEJSIR Lehtësues.
TAFIL I vogël, foshnjor.
TAHIR I pastër, ai që pastron.
TAJAR Fluturues, pilot.
TAJIB I mirë, i shëndosh.
TALAT Fytyrë e ndritshme, e mirë.
TALIB Ai që kërkon studim, dituri.
TARIK Ai  që trokit vonë natën.
TAXHUDIN Kurorë feje.
TARIFE I ri, i rrallë.
TALHA Lloj peme.

TH

THABIT I vendosur, trim.
THAKIB Mendim i qëlluar.
THAMIR Frytdhënës.
THERIJ I pasur.
THEMAL Ai që i kryen detyrat e një populli.
THEMINË I shtrenjtë.
THEMUD Fisnik.
THENA Falënderues.
THEVAB Shpërblim.

XH

XHABIR Rregullues i ashtit të thyer. Ai që lidh plagët. Shpëtues.
XHAEFER Lum i vogël. Deve e çmueshme. Njeri fisnik.
XHASIM Madhështor, i mençur.
XHAHID Luftëtar, punëtor, i zellshëm.
XHAVID Fisnik.
XHAJIR Ai që lutet me zë të lartë.
XHASAS Trim, që prinë i pari.
XHELAL Madhështor.
XHELIL Madhështor, i ndershëm, i drejt.
XHEMAL Estetik, i bukur.
XHEMIL I bukur, i hijshëm.
XHENAH Fluturues.
XHUNAD Ushtar.
XHIHAD Ai që angazhohet shumë në rrugën e Allahut.
XHEHUR Ai që flet me zë te lartë.
XHEVAD I mrekulluar, fisnik.
XHEVDET I mirë, i virtytshëm, meritor.
XHIJAD Dhurues, bujar.

H

HAXHIB Ai që ka zë të fortë duke kënduar.
HARIS Artist, preciz, rojtar.
HAZIM I dobishëm.
HASIM I përgatitur.
HAFIDH Ruajtës, sigurues.
HAKIM Gjyqtar, qeveritar.
HABAB I dashur në mes të njerëzve.
HABIB I dashur.
HIXHAB Mbulojë, i fshehur.
HAXHAXH Ai që shkon vazhdimisht në haxh.
HADIDË I hekurt, i mprehte.
HUSAM Shpatë që pret shumë.
HASAN Shumë i bukur.
HASIB Llogaritar.
HUSEJN Bukurosh.
HASIN I mbrojtur.
HASIFË Meditues i drejtë, mendimtar.
HAKI I drejtë, i vërtetë.
HAKIMË I mençur.
HALIM I urtë.
HAMAM Shpend.
HAMDI Falënderues.
HAMID Shumë falënderues.
HAMZA Emër i axhës së Muhamedit a.s.
HANEFI I pastër, i kulluar.
HANIF Ai që i përmbahet shumë fesë.
HAMAD Ai që falënderon shumë.
HAJAN I gjallë, i lëvizshëm.
HAZIN Ai që e ruan pasurinë, arkëtar.
HATIR Ai që të përkujton pas harresës, ideor.
HALID I përjetshëm, i përgjithmonshëm.
HALIS I pastër si loti.
HABAB I shpejtë.
HABIRË Ekspert, me përvojë.
HASIBË Që sjell shumë të mira.
HIDR I fshehur nga gjithçka, i mbuluar me të gjelbër – Shoku i Musës a.s.
HATAB Këshillues, ai që lidh fejesë, ligjërues.
HATIB Orator, ligjërues.
HALIFË Zëvendës, udhëheqës.
HALILË Shok, dashamir.
HAMISË Skuadër e ushtrisë prej pesë ushta-rëve.
HUVEJLID I përjetshëm.
HAJRI Ai që sjell të mira.
HAJRULLAH Furnizim i mirë i Allahut.
HAJRUDIN Ai që i sjell të mira fesë.
HADIF Shenjëtar, ai që ia arrin qëllimit.
HADI Këshillues, udhëzues.
HARUN Emër pejgamberi. Vëllai i Musa a.s.
HASHIM I shkathët, ai që copëton.
HANI I qetë, i lumtur, i gëzuar.
HEDILË Zëri i bukur i zogut.
HISHAM Fisnik, bujar.
HILAL Ndriçimi i hënës, gjysmëhëna e kuqe.
HEMAS Ai që flet në heshtje.
HUMAM Trim, guximtar.
HENAN I lumtur, i gëzuar.
HUDË Ai që kthehet në të drejtën.
HUVEJD I butë dhe i mirë.
HEJUB I respektuar.
HARBIN Syth i hurmës.

D

DARIS Mësues, arsimtar, profesor.
DARI Dijetar.
DANI I afërt, ai që vjen.
DAHISH Ai që të mahnit.
DAVUD Emër pejgamberi, Davudit a.s.
DEHAM Ai që mban të tjerët me çdo kusht.
DERGAM Trim.
DEFAE Mbrojtës i fort.
DEVLET Shtetas, qeveritar.
DAHIK I lumtur, buzëqeshës.
DARIË Në vitet e fëmijërisë.
DARI Trim.
DAMIR I hollë, trupgjatë.
DAMIN Sigurues.
DAJAF Ai që i pret miqtë, musafirët.
DAJFALLAH Ai që e kryen haxhin. Musafir  në shtëpinë e Allahut (në Qabe).

DH

DHAKIR I zgjuar, ai që nuk harron.
DHEMAM Vendim, premtim, emanet.
DHENUN Emër i Junusit a.s.
DHULKIFL Emër pejgamberi.
DHIJAD Fitues. Ai që arrin profit.
DHAFIR Triumfues, që arrin çka dëshiron.
DHAHIR I hapur, i kjartë.
DHARIF I mrekullueshëm.
DHAHIRE Ndihmëtar, përkrahës.

R

RABIH Ai që ka profit.
RATIB I butë dhe i mëshirshëm.
REFET I butë, i vendosur.
RAXHI I dëshiruar, i kërkuar.
REXHAI Simpatik.
RAHIM Mëshirues.
RAZI I vendosur në mendimin e tij.
RASIM Udhëzues, i drejtë.
RASHID I lumtur, i pajtuar.
RAGIB Jetëlumtur, Jetmirë.
RAGID Bujar, mbështetës.
RAMIH Shigjetar.
RAMIZ Sinjalizues, simbolik.
RAVI Transmetues i Hadithit.
RAIB Rregullues, përmirësues. Qumësht i pastër.
RAID Udhëheqës i popullit.
RAIF Shumë i butë dhe i mëshirshëm.
RAIK I pastër, i bukur, i mirë.
RAKIN I vendosur, i qetë.
REBAH Profit, fitim në tregti.
RIBAT Ai që ndërlidh çdo gjë.
REBIË Pranverë.
RETIB I përjetshëm, njeri me gradë në ushtri.
REXHEB Emër  muaji.
REHILË Kalimtar.
RAHIMË I mëshirshëm.
RUSTEM Trim, hero.
RESUL I dërguar, i deleguar.
RESIMË Fotografues, piktor, vizatues.
RESHAD Udhëzues në rrugë të drejtë.
RUSHDI I udhëzuar në rrugë të drejtë.
RESHIDË Udhëzues.
RIDA I kënaqur.
RIDVAN Melaqe e Xhenetit.
RETIBË I butë, i prekshëm.
RAGIBË I gjerë.
RAGIDË Jetmirë, jetëgjatë.
RIFAT I ngritur, intelektual.
RIFKI I mirë, i dashur.
RUFEJD Donator, investitor.
REFIKË Dashamir, shok.
REKIMË Libër.
REKAN Modest.
REMAH Shigjetar, shenjëtar.
RAMADAN Emër i muajit të Agjërimit.
REMZI Sinjalizues, simbolik.
REHAN Garues.
RUVAD Udhëheqës në ushtri, oficer.
REUF I mëshirshëm.
REJAN I bukur, i mirë, i mbushur në trup.
RIJAD Kënaqësi, pajtueshmëri.

Z

ZAHIR Fisnik, nderim i madh.
ZAFIR I shpërblyer me shumë dhurata.
ZAKI I zhvilluar, i mirë.
ZAHID Tepër i devotshëm, modest.
ZAHIR Shkëlqim në fytyrë, shndritës.
ZAID I zhvilluar.
ZEBIDË Kur të zbulohet  dhe të sqarohet çështja.
ZUBEJR I fortë, emër i shokut të Muhamedit a.s.
ZEIMEË Udhëheqës, komandant.
ZEGLULË Njeri shtathollë dhe i shpejtë.
ZEMILË Shok, bashkëkohanik.
ZEHAD Tepër i devotshëm, skeptik, modest.
ZUHDI Asket, i thjesht, modest.
ZEHIRË Lulëzim.
ZIJAD Zhvillimore, që ia tejkalon tjerëve.
ZEJAD Shtim, zhvillim.
ZEJAN Zbukurues, stolibërës.
ZEJNULABIDIN Më i miri prej robërve.
ZEJNUDINË Stoli i fesë.
ZIJAUDINË Ndriçues i fesë.

S

SABIK Që ia tejkalon tjetrit.
SABIG I plotë.
SAXHID Përulës ndaj Allahut.
SADIN Shërbyes i Qabesë së nderuar.
SAIF Ndihmëtar.
SAFER Udhëtar.
SALIM I shëndoshë, pa të meta.
SAMIR Udhëtar i natës.
SAMIK I lartë, i gjatë.
SAMI Me virtyte të larta, i ngritur.
SAHIR Që zgjohet natën (për ibadet).
SAID Udhëheqës, prijës.
SETAR I fshehtë, që e mban sekretin.
SEXHAD Që bën sexhde vazhdimisht.
SEHAB Fisnik, bujar, ai që jep.
SIRAXH Dritë, kandil, ndriçues.
SERMED I vazhdueshëm.
SURUR I lumtur.
SERIË I shpejtë.
SEAD I lumtur, i gëzuar, fatbardhë.
SEADULLAH Qe vepron në pajtueshmëri me emrat e Allahut.
SEIDË Ai që arrin lumturi në jetë.
SEFIRË Ambasador, i deleguar.
SULTAN Fuqi, aftësi, argument.
SELAM Paqe, përshëndetje, shpëtim, siguri.
SELMAN I shëndoshë, i pa të meta.
SULEJMAN Emër pejgamberi.
SEMA I ngritur, i lartësuar.
SEMAH Tolerant, falës.
SEMIË Ai dëgjon.
SEMUH Fisnik, bujar.
SEMIHË Fisnik, bujar.
SEMIRË Argëtues nate.
SENAD Ndihmëtar.
SEHLAN I qetë, i butë, i lehtë.
SUHEJL Yll që ndriçon natën.
SUVAR Mjet prej ari, stoli prej ari.
SEJAR Qarkullues, i lëvizshëm.
SEJF Shpatë.
SEJFULLAH Shpatë e Zotit.
SEJFULISLAM Shpatë e Islamit.
SEJFUNASR Shpatë e fitimit, shpatë e ngadhënjimit.
SABAHUDIN Agim feje.
SABIR I durueshëm.
SABRI Ai që i takon durueshmërisë.
SADIK I drejtë, i sinqertë.
SADUDINË Lartësi feje, fat feje.
SADULLAH I lartë të Allahu.
SABIH Ndriçues, ai që është i mëngjesit.
SAHIB Shok i vërtetë.
SAHI I zgjuar.
SADIH Zë i lartë (që jehon).
SADIR Burimor.
SADIË Luftëtar i së vërtetës.
SADIK I vërtetë, i sinqertë.
SAID I lartë, i ngritur.
SAFI I pastër, i kulluar, pa të meta.
SALIH Rregullues, përmirësues, i mirë.
SAMIT I qetë, i heshtur.
SAMID I vendosur.
SAIB Ai që ia qëllon, që nuk gabon.
SAIM Agjërues.
SAIN Rojtar, ai që ruan gjithçka.
SUBAH I bukur, me fytyrë të zbardhur.
SABAH Që vazhdimisht ndriçon.
SABURË Durimtar.
SAHAR Proklamues.
SARIHË I pastër, i sinqertë.
SAFUH Fisnik, falës, tolerues.
SUHEJB Emër sahabiu.
SAVAB I qëlluar, i vërtetë.
SINVAN Vëlla.
SADRUDIN Parim, burim feje.
SAFVET I pastër, i zgjedhur, i kulluar.
SAUD Me fat, përparimtar.
SIDKI Ai që i takon së vërtetës.
SINAN Fuqi, aftësi.

SH

SHABAN Numër i muajit të tetë hixhrij.
SHABI Kombëtar.
SHAFI Shërues, ai që shëron.
SHAKIR Falënderues.
SHEBIB Rinor,i ri.
SHEHAB Flakë, dritë, yll.
SHEFKET Fuqi luftarake.
SHEFIK I mëshirshëm.
SHEMSI Diellor.
SHEMSUDIN Drita e fesë.
SHERIF Fisnik, i lartë, i zgjedhur.
SHUKRI Falënderues.
SHUAJB Emër pejgamberi.
SHAMIH I lartë, i ngritur.
SHAMIL I plotë.
SHAHIR I njohur, i popullarizuar.
SHAHIK I lartë, i ngritur.
SHAHIN Shpend nga lloji I sokolit.
SHAHID Dëshmor, dëshmitar.
SHAVIR I ndriçuar.
SHEBAB I bukur, rinor.
SHUGJAË Trim, i guximshëm.
SHEDAD I fortë, i lartë, i rreptë ndaj armikut.
SHEDIDË Trim, ekstrem në drejtësi.
SHERIK Shok i punës.
SHIAR Simbol, flamur, shenjë.
SHEALAN I flaktë.
SHEKIKË Vëlla prej nëne dhe babe.
SHEKURË Ai që falënderon vazhdimisht.
SHEKIBË Ai që jep, ai që shpërblen.
SHIHAB Copë zjarri, yll me të cilën gjuhet shejtani.
SHEHDI Mjaltë.
SHEHMI I fortë dhe i fuqishëm.
SHUHEJB Trim.
SHEHIDE Dëshmor.
SHEHIRE I njohur, i popullarizuar.
SHEJHAN Xheloz, i vendosur.

G

GAZI Ai që lufton në rrugën e Allahut.
GALIB Fitues, Triumfues.
GALI I çmueshme, i shtrenjtë.
GANI I pasur.
GARIBË Kurbetçar.
GARIRË I bardhë.
GAZIRË I bollshëm, i mjaftueshëm.
GAZVAN Ai që lufton pandërprerë.
GUFRAN Falës.
GALAB Fitues, triumfues.
GULAM Djalosh.
GANIMË Profiti i fituar në luftë. 

F

FATIH Ndihmëtar, fitues, çlirimtar.
FATIK Trim, i rreptë, i fortë.
FAHIR I çmueshëm, i mirë në çdo aspekt.
FARIH I lumtur, i gëzuar.
FARIS Trim, kalorës, luftëtar.
FARUK Ai që ndan të keqën prej të mirës.
FASIL Ndarje në mes dy çështjeve.
FADIL I vlefshëm.
FATIN I mençur,i zgjuar.
FALIH I dobishëm, i mirë.
FAKIH Shpirtmirë, mahitës.
FAHIM Dijetar, i mençur, që kupton.
FAHID Me edukatë të mirë.
FAID I dobishëm, i vlefshëm.
FAIZ Fitues.
FAIK Që ia tejkalon të tjerëve me cilësi e virtyte të mira.
FETAH Çlirimtar.
FEHAR Krenar.
FEHAM Madhështor.
FIDAI Trim, luftëtar në rrugën e Allahut.
FERAXH Ai që t’i tejkalon fatkeqësitë.
FERHAT Shumë i lumtur, shumë i gëzuar.
FURKAN Mëngjesi, fitorja, Kur`ani që e ndan të keqen prej të mirës.
FERIZ Qe dallohet nga te tjerët me cilësi.
FESIHE I gjerë, i madh.
FESIHE Që flet rrjedhshëm, orator.
FETINE I kuptuar.
FEKIHE Ai që i kupton qeshtjen e fesë.
FELAH Shpëtimtar, bamirës.
FEHRI Ai që ka shumë pasuri.
FEHMAN I mençur, që kupton shumë.
FEHMI Që kupton, i zgjuar, që ka intelekt të gjerë.
FUAD Qe vazhdimisht fiton, zemër .
FEJAH Fisnik, bujar.
FEJAD Shpatë.
FEJD Fisnik,I mirë.
FAHRUDINE Krenari feje.
FEJZULLAH Dhuratë e Zotit.
FEXHRI Mëngjesor.
FEVZI I shpëtuar, fitues.
FIKRET mendim, ide.

K

KABIS Mësues, profesor.
KABIL Sigurues, ai që vjen.
KABUS Ai që ka fytyrën e bukur dhe ngjyrën e mirë.
KASIT I drejtë.
KASIM Shpërblyes, ai që ndanë.
KASID Shenjëtar, synues.
KANIT I qetë, ai që e përkujton Allahun, ai që falet.
KAID Udhëheqës, oficer.
KUDAMEI I hershem, arkeologjik.
KADRI I vlefshëm, përcaktues.
KUDUS Trim.
KUTBI Udhëheqës, prijës.
KAMER Hënë.
KATIB Dijetar, ai që shkruan.
KATIM Ai që di të mbajë sekretin.
KATHIR Shumues.
KASIB Ai që ka profit, fitues.
KAFIL Sigurues.
KAMIL I plotë.
KERIM Fisnik.
KEAB I ndershëm, i lartësuar.
KEFAH Ngritje, zhvillim, i zellshëm.
KEMAL I plotë.
KENAN Preventivë, i fshehtë, mburojë.
KADIR Mundësi, fuqi, aftësi.

L

LATIF I butë, i dashur, i ndjeshëm.
LAZIM I nevojshëm, i domosdoshëm.
LEBIB I mençur, pjellor.
LUTFI Ai që i takon butësisë.
LUBAB I zgjedhur, i pastër.
LEBIDË Udhëheqës që i tubon të tjerët rreth vetes.
LEXHIMË I lidhur, lidhës.
LETIFE I butë, ledhatues.
LUKMAN Udhë e sigurt, emër i pejgamberit Lukman.
LEMAH Ai që sheh fshehtazi.
LEMIË Shndritës.
LUT Emër i pejgamberit, Luti a.s.
LIVA Simbol, gradë në ushtri, flamurtar.
LEJTH I fortë.

M

MAHIR I mprehtë, i zgjuar, ekspert.
MAHMUD I falënderuar.
MAKSUD Qellim, i kërkuar.
MALIK Posedues, sundues.
MEBRUK I bekuar, i uruar.
MEHDI Drejtues, ai që udhëzon.
MEMDUH I lavdëruar.
MEËMUN I besueshëm, me fat.
MENSUR I ndihmuar.
MERZUK I furnizuar me çka i nevojitet.
MESUD Me fat, i lartësuar.
MEXHID Fisnik, shpirtgjerë.
MID`HAT Lëvdatë.
MILAIM I përshtatshëm.
MILAZIM I pandashëm, i nevojshëm.
MUADH I mbrojtur, i vetëdijshëm.
MUBAREK Me fat, i bekuar.
MUHAMED I nderuar, i lavdëruar. Emër i pejgamberit të fundit.
MUHARREM I ndaluar, emër muaji.
MUHJIDIN Rilindës i fesë.
MUHSIN Ai që zbukuron, bamirës.
MUHTAR I zgjedhur.
MUKBIL Simpatik, i pranishëm.
MUNIB I penduar, i kthyer te Zoti.
MUNIR I ndritshëm.
MURAD Qellim i caktuar.
MUSA Emër pejgamberi.
MUSAB I pathyer, i palakuar.
MUSTAFA I zgjedhur, i dalluar.
MUSLIHUDIN Përmirësues i fesë.
MUSLIM I dorëzuar ndaj Zotit.
MUXHAHID Ai që përpiqet në rrugën e Zotit.
MUXHIB Ai që i përgjigjet thirrjes.
MUZAFER Ngadhënjyes.
MAXHID I lavdishëm, me edukatë të lartë.
MADIH I lavdëruar.
MAZIN Shndritës i fesë.
MUBTESIM Ai që buzëqesh.
MEBRUR I bekuar.
MEBRUK I bekuar.
MUBESHIR Përgëzues.
MUBINË I qartë, i kthjellët.
MUTUVELI Sundimtar.
METIN I fuqishëm.
MUXHAHIR Ai që flet të drejtën haptas, pa iu frikësuar askujt.
MUHARIB Luftëtar.
MUHASIB Llogaritës.
MUHFUDH I ruajtur, i siguruar.
MUHLIS I sinqert.
MUDEBIR Planifikues.
MUDRIK Ai që i kupton në esencë qeshjet.
MUDIRË Koordinator, drejtues.
MURABIT Ai që i bashkon radhët kundër armikut.
MURSHID Njeri bujar dhe fisnik.
MERXHAN Diamant.
MURSEL I dërguar, delegat.
MURID Nxënës, kërkues.
MEZIDË Shtesë, zhvillim.
MUAID Ndihmëtar.
MUSAJID Ai që kërkon paqe, ai që falë.
MUSTENIRË Ndriçues.
MESRUR I gëzuar, i lumtur.
MUSHRIF I lartësuar, i famshëm.
MESHKURË I falënderuar.
MAEMER Ai që jeton gjatë.
MUIDË Ai që i përsëritë çështjet, ekspert me përvojë.
MUINË Ndihmëtar, përkrahës.
MUGIR Sulmues kundër armikut.
MUFDI Ai që sakrifikon veten dhe pasurinë.
MIFDAL Shumë i çmuar, shumë i vlefshëm.
MUFID I dobishëm.
MUKTEDI Ai te i cili mbështeten të tjerët.
MIKTAM I pari, përparimtar.
MUEJID Ndihmëtar, përkrahës.
MUJESIR Ai që lehtëson çështjet.
MEJMUN I bekuar.

N

NADIR Personalitet i rrallë.
NAIM I begatshëm, i freskët.
NAFIË I dobishëm.
NASIR Ndihmëtar.
NEDHIR Ai që tërheq vërejtjen.
NEBIH I pashëm, i origjinës së mirë.
NEBIL I familjes fisnike, shëmbëlltyrë.
NEDIMË Shok, mik i besueshëm.
NEHAR Mikpritës, bujar, ditor.
NEIMË Begati, përjetim i kënaqësive.
NEKIBË prijës, kryetar.
NESIBË I familjes së ndershme.
NESIM Aromatik.
NESUH I sinqertë, serioz.
NEXHAT Shpetim.
NEXHDET Guximtar.
NEXHIBË I ndershëm, i origjinës së mirë.
NEXHMUDIN Yll feje.
NUH Emër pejgamberi.
NUËMAN Begati.
NURI I ndritshëm.
NURUDIN Dritë e fesë.
NUSRET Ndihmëtar.
NAXHIH Fitimtar.
NAXHID Shpëtues, ndihmëtar.
NASIB I përshtatshëm.
NASHID Ai që kërkon dhe dëshiron diçka.
NASHIT Aktiv, i zellshëm, i kryen punët pa përtesë.
NASIH Këshilltar.
NASIR Ndihmëtar, përkrahës.
NADIR I mirë, i bukur.
NADHIR Kontrollues.
NAHID I lartë, i famshëm.
NAIB Zëvendës.
NEBILË Me origjinë të mirë, i vlefshëm, fisnik.
NEXHATI Shpëtues, fitimtar.
NEXHIDË Trim, luftëtar, guximtar.
NEDIMË Shok, mik.
NEDHIRË Që tërheq vërejtje që mos të veprohet keq.
NEZIHË I shëndoshë, pa të meta.
NESIMË Erë e lehtë, erë e mirë aromatike.
NIDAL Ngritje, revolucionar.
NUËMAN Ngjyrë e gjakut, ngjyrë e kuqe.
NEFISË I çmueshëm, i vlefshëm.
NEFILË Dhuratë, fitim, shpërblim.
NEHAD I ngritur, i lartësuar.
NUFEL Djalosh i bukur.

V

VAHID Një i vetëm.
VASIF Përshkrues.
VABIL Shi i madh.
VATHIK I besueshëm, i vendosur, i fuqishëm.
VATHIB Fitues.
VAXHID I gjetshëm, i mundshëm.
VEDAD I dashur, simpatik.
VARITH Trashëgues.
VASIL Obligim.
VEHAB Dhurues, falës, ai që i fal gabimet.
VAHIDUDINË Ai që vërteton vetëm një fe.
VELI Ndihmës, kujdestar.
VEZIRË Ministër.
VASIM I pashëm, i bukur.
VAKI Trim, besnik.
VAID Ai që e mban premtimin.
VAIDH Këshilltar.
VAKID Praktikues, angazhues.
VETHIKË Besnik.
VEXHIZË Ai që flet qartë e shkurtër.
VEXHIH Udhëheqës i popullit.
VEDUD I dashur, simpatik.
VESAM Shenjë, simbol.
VESITË Negociator.
VESIM Bukurosh.
VEKIË Esencë, i fortë, i fuqishëm.
VELID I porsalindur, foshnjë.
VENISË Mik, shok, dashamir.

J

JASER I lehtë, pa vështirësi.
JASIN Sure e Kur`anit.
JAMIN I bekuar, i djathtë.
JAHJA I gjallë në vepër e njohuri. Emër Pejgamberi.
JAËKUB Emër Pejgamberi.
JUNUS Emër Pejgamberi.
JUSUF Emër Pejgamberi.
JEZID Shumues, ai që shton.
JESAR Ai që i lehtëson çështjet.
JUSRI Ai që udhëton natën.
JEKINË I sigurt.
JEMAM Shpend i vogël.

EMRAT E GJINISË FEMËRORE

A

ASIRE Ajo që të mahnitë me bukuri dhe sjellje të mira.
ASIJE Mjeke që shëron çdo sëmundje (shpirtërore-fizike), mbështetëse.
ASALE Ajo që ka burim fisnikërues.
AMALE Ajo që ka shpresë, dhe që kërkon realizimin e dëshirave.
AHLAME Ëndrra (të mira).
AIDE Vizitore e të sëmurëve.
AISHE E gjallë, në gjendje të mirë, që jeton.
ABIDE E devotshme, nënshtruese ndaj Krijuesit.
ABIRE Udhëtare, kalimtare.
ADILE E drejte.
ARIFE Mësuese, e ditur.
ASILE E butë, e ëmbël, ëmbëlsirë e mjaltit.
ASIME E mbrojtur.
ATIFE Simpatike, e mëshirshme, e dhembshme.
AFIJE E shëndetshme.
AKILE E mençur.                                         e menqur
ALIME E ditur, mësuese.
ALIJE E lartë, e ngritur.
AMIRE Që jep të mira të shumta, e qetë.
AHIDE Ruajtëse.
AXHIBE Mahnitëse.
ADVIJE E shpejtë, e shkathët.
ADHRA E pastër, e ruajtur, virgjëreshë.
AZIZE E fuqishme, e mrekullueshme.
AZIME E vendosur, e guximtare.
ASULE Bamirëse.
AFAFE E pastër, e larguar prej gabimeve.
AFIFE E pastër.
AMIRE Vendbanim i madh.
ANBERE Erë e mirë e pemëve.
ANISE Sokoleshë.
AJNIJE Burimore, natyrore, reale.
AVNIJE Ndihmëtare, asistente.
AJETE Shenjë, dokumente.
ATIKE Fisnike.
AJUSHE Jetëgjatë.

E

EDIBE Edukatore, e kulturuar.
EMINE Emër i nënës së Muhamedit a.s.
ERIBE E shkathtë, e zellshme, e mençur.
ESMA Emërtimet, shumësi i emrit.
ESILE E butë, e rrafshët.
EDVAE Dritë.
EFDALE E vlefshme.
ELMASE Diamante, flori.
ELIFE E butë, e shoqërueshme.
EMANE Ajo që ka shpresë në realizimin e asaj që dëshiron.
EMIRE Princeshë.
EMIME Nënëloke.
ENISE Shpirtmirë, vajzë e pamartuar.
ENVARE Ndriçuese.

I

INHARE Buruese, çka dhuron, ajo që jep.
IBAE Ajo që nuk e lejon veten të nën-çmohet apo që refuzon të nënshtrohet.
IBTISAME Ajo që buzëqesh, që qesh pa zë.
IBTIHAXHE E lumtur, e gëzuar.
IBTIHALE Lutje me përkushtim ndaj Allahut të Madhëruar.
IXHTIHADE Ajo që arrin qëllimin me sukses.
IHSANE Bamirëse.
IHLASE E sinqertë, e pastër, fisnike.
ILHAME Shpallje, zbulim i fshehur.
INTISARE Fituese, triumfuese.
IKRAME Fisnikëruese, respektuese.
IRSHADE Udhëzuese.
ISRAE Udhëtim nate.
ISLAHE Bamirëse.

B

BADIRE E para, kalimtarja.
BARIKE Xixëllonjë, ndriçuese.
BASILE E fuqishme, guximtare.
BASIME Ajo që buzëqesh.
BAHIRE E mençur, triumfuese.
BEDAHE Ylli ndriçues në qiell.
BEDRIJE E plotë si hëna.
BEDIHE E mençur, e shpejtë në dhënie, që përgjigjet.
BERAE E pastër, pa të meta.
BERIE E pastër, pa të meta.
BUSRA E ngritur prej toke.
BESHIRE Përgëzuese.
BESIRE Vizionare, largpamëse.
BILALE Kushtrim, thirrje.
BELSAME Ajo që jep erë të mirë.
BELKISE Emri i mbretëreshës sebee.
BELIGE E kthjellët.
BEHAE E mirë dhe e bukur.
BEHARE Bimë me erë të mirë.
BEHIXHE E lumtur, e gëzuar, e disponuar.
BEHIRE Fisnike, e bukur, angazhuese.
BEHIJE E bukur, e ndjeshme.
BEJANE E kjartë.
BAHRIJE Detare, marinare.
BAHIJE fatmire, e udhëzuar.
BEJADE Bardhoshe.
BEKRIJE E hershme, e para.

T

TAIBE Ajo që pendohet.
TEHIJE E turpshme, përshëndetëse.
TERXHUMANE Shpjeguese, përkthyese, sqaruese.
TERIME Ajo që i nënshtrohet vetëm Allahut.
TESNIME Emër i një burimi të lumit në Xhenet.
TESHRIFE Ajo që ka vend të lartë, të ngritur.
TEFDILE E vlefshme.
TEKIJE E mbrojtur prej gabimeve.
TEMIME E plotë, e shëndoshë.
TENSIME Erë e lehtë.
TEHLILE Ajo që madhëron vetëm Allahun.
TEUFIKE E suksesshme, e pajtuar.
TEVSILE Ajo që ka shpresë dhe që iu nënshtrohet vetëm Allahut.
TAHIRE E pastër, ajo që pastron.
TALIBE Nxënëse, studente.
TAHIJE Magjetore, amvise.
TARAIFE Diçka e re, kuriozitet.
TALAVE E bukur, që lulëzon.
TAJIBE E mirë, e kënaqshme.

TH

THABITE E vendosur, trimëreshë, guximtare.
THAKIBE Mendimtare, e mençur.
THUBATE E fuqishme.
THEKAFE Ajo që ka prestigj.
THEMARE Frytdhënëse.
THEMINE E shtrenjtë, e çmueshme.
THEVABE Shpërblyese.

XH

XHAIZE Shpërblyese.
XHABIRE Rregulluese e ashtit pas thyerjes.
XHAHIBE Tërheqëse, simpatike.
XHAHIDE E angazhuar, e zellshme.
XHERIE E fuqishme, trimëreshë.
XHEZILE Ajo që jep shumë.
XHELAE Sqaruese.
XHELILE E respektuar, e ndershme, e famshme.
XHEMALE E bukur, e mirë.
XHENATE Shumësi i kopshteve në Xhenet.
XHIHANE Gjithësia, bota.
XHIHADE Ajo që angazhohet në rrugën e Allahut.
XHEHANE Vajzë e re.
XHEHIRE Ajo që flet me zë të thekshëm, me zë të lartë.
XHEVAHIRE Diamant.
XHEVRIJE Lulëkuqe, e çmueshme.
XHIJADE Shumë e mirë, fisnike.
XHEJLANE Zgjedhëse, popull në Bah.
XHEMILE Bukuroshe.
XHESIME E madhe, kolosale.

H

HATIME Qeveritare.
HASHIDE E përgatitur në çdo çast.
HASINE Grua e pastër, e ndershme, fisnike, vajzë e martuar.
HADINE Edukatore e fëmijëve.
HAFIDHE E ruajtur, që mban në mend, e shkëlqyer.
HAKIME Prokurore, gjyqtare.
HALIME E mençur.
HAMIDE Falënderuese.
HANIJE Simpatike.
HABIBE E dashur, dashnore, mike.
HAXHELE Lloj shpendi, zog mali.
HUSANE Tepër e  bukur.
HUSNIJE E bukur me cilësi të mira.
HASHUDE E shpejtë, e lëvizshme.
HAFIJE Fisnike, e fshehur prej të tjerëve.
HALAVE E ëmbël, e shijshme.
HALIFE E shoqërueshme, shoqe e pandashme.
HAMAME Zog, shpend i vogël.
HANIFE Muslimane e çiltër, e pastër, e sinqertë.
HANUNE Shndritja e çdo luleje.
HANIJE Ledhatuese, e butë, e sjellshme.
HAVA Emër i bashkëshortes së Ademit a.s.
HURIJE E bukur në çdo aspekt, vajzë Xhenneti, syzezë.
HADIJE Udhëzuese në rrugë të drejtë.
HAJRIJE E dobishme.
HALIDE E përjetshme, e paharruar.
HASIBE Fisnike, e ndershme.
HASIJE E veçantë, e posaçme.
HASIME Vulosja e fundit.
HATEME Përfundimtare.
HATIXHE Fëmijë gjashtë mujorësh, shikim i mprehtë.
HIDAJETE E udhëzuar në rrugë të drejtë.
HIKMETE E zgjuar, e mençur.
HABIRE Eksperte.
HAFIRE Mbrojtëse, ajo që e ruan nderin.

D

DAIJE Ajo që thërret në të mirë.
DAIME E përjetshme.
DELILE Udhëzuese, e qetë.
DEVLETE Pushtetare.
DIJANE Adhuruese e Allahut.
DINETE E dëgjueshme.
DAHIKE Ajo që buzëqesh.
DARIE Ajo që i përulet vetëm Allahut.
DAMIRE Shtathollë.
DAMINE Siguruese.
DAHIJE Sakrifikuese.
DAMIME Shoqëruese.
DAJAE Drita, lindja e diellit.

DH

DHAHIRE Kolosale, madhështore.
DHAKIRE Përkujtuese e Allahut, ajo që nuk harron.
DHEKIJE E mençur, e mirë, erëmirë.
DHAFIRE Triumfuese, fituese, ajo që arrin qëllimin e saj.
DHAHIRE E dukshme, e qartë.
DHARIFE E bukur dhe e mençur.
DHALILE Hija e pemëve.

R

REBIHA Fitore.
RABIJE Lulëzime, zhvillimore.
RATIBE E përqendruar, e vendosur.
RAHIBE Zemërgjere, me zemër të madhe.
RAHILE Endacake, emri i  nenës së Jusufit a.s.
RASIME Pikturuese, vizatuese.
RESHIDE E mençur, udhëzuese, e përqendruar.
RADIJE E kënaqur, e mirëkuptuar.
RAGIBE E preferuar, e dëshiruar.
RAFIDE Fisnike.
RAFILE Krenare me veshmbathjen e saj.
RAFIJE Rrobaqepëse.
RAMIZE Simbolike, që është e njohur, sinjalizuese.
RAVIJE Transmetuese e fjalëve të Muhamedit a.s.
RIHABE Fushë e gjerë, gjerësia e shtëpisë.
RAHIME E hollë, zërin e lehtë e të hollë, që flet but.
RAHIME E mëshirshme.
REDIFE Përcjellëse.
REZINE Modeste.
RISALE Lajme të rëndësishme.
RESMIJE Zyrtare, në çka duhet mbështetur dhe bazuar.
REDANE E mençur, udhëzuese.
REDIJE E dashur, e kënaqshme.
REFALE Shtatgjate, flokëgjate.
REFIKE Shoqëruese, përkëdhelëse, emri i gruas së Is`hakut a.s.
REFIDE Bujare, ndihmëtare.
REFIHE Jetmire e luksoze.
REKIKE E butë, e ëmbël.
RUKIJE Emri i vajzës së Muhamedit a.s. -gruaja e Uthmanit r.a.
RUMANE Shegë.
REMZIJE Shenjë simbolike.
REMISE E fshehur, sekrete, e ruajtur.
RENIME Ajo që ka zë te bukur.
REHAME Pikërrim shiu, shi i lehtë.
REHIDE Përshëndetje, shëndet.
RUHIJE E qetë, e mëshirshme, e lumtur, shpirtërore.
RUVEJDE E ngadalshme, që pritë e nuk ngutet.
REJHANE Shpirtmire, bimë që ka aromë shumë të mirë.
RUFADIJE Përparimtare, ngritje.

Z

ZEKIJE E pastër, e mirë, e kthjellët.
ZAHIRE Fisnike, e lartë, e qartë.
ZAHIDE Askete, e dëgjueshme ndaj Allahut.
ZEBIDE Më e njohura, më e popullarizuara.
ZYRAFETE E lehtë, e butë.
ZYLFIJE Aftësi, rang i lartë.
ZARIFE E mençur, përkujtuese.
ZEJNEBE Lis me aromë të mira.
ZEJNIJE Dekorim, stoli.
ZINETE Stoli, hijeshi, bukuri.
ZUHRA E ndritshme, dritë.
ZULEJHA Gruaja e mbretit të Egjiptit.
ZUMRYTE Gur i çmuar.
ZEMZEME Ujë i  Zemzemit.
ZUHDIJE Tepër e devotshme.
ZAHRA E ndritshme, fytyrë që shkëlqen nga drita.
ZUHRIJE Vaze lulesh.
ZEHIDE E kënaqur me pak.
ZUHIJRE E bukur dhe e mirë.
ZIJADE Përparimtare, që jep shumë.

S

SAIDE Udhëheqëse.
SAIRE Përparimtare.
SAILE Ajo që pyet dhe kërkon shumë.
SABIKE Ajo që ia kalon të tjerave.
SABIJE Ajo që i përfiton zemrat me bukurin dhe moralin e saj.
SAIRE Ajo që e ruan nderin dhe pasurin e saj dhe të  tjerëve.
SAXHIDE Përulëse ndaj Allahut.
SAXHIJE E qetë, e butë, natyrale.
SAHIRE Mahnitëse, të mahnitë me bukuri.
SARA E lumtur dhe krenare. Emri i gruas së Ibrahimit a.s.
SARIJE Udhëtim nate.
SAIDE Qarkullimi i ujit të lumit, valëvitja e ujit të detit.
SAKIJE që sjell ujë.
SAKINE E qetë, e vendosur.
SALIME E shëndoshë, pa të meta.
SALIJE Shpirtmire.
SAMIRE Bashkëbiseduese, ngjyrë bionde.
SAMIJE E lartë, e ngritur me moral e vepra të mira.
SEXHIJE Natyrore, edukatore.
SEHIJE Fisnike, bujare.
SERIRE Zemra, gjoksi, ajo që ka në shpirt.
SEADE E lumtur.
SEIDE E lumtur, e gëzuar.
SEFIRE Deleguese, ambasadore.
SEKINE E qetë, e butë, modeste.
SELSEBILE Emër i ujit të Xhenetit.
SELIME E shëndoshë, pa të meta.
SEMAHIRE Shtatdrejte, shtatholle.
SAMARA E kuqërremtë.
SEMIHA Fisnike, bujare, që fal shumë.
SEMIRE Bashkëbiseduese.
SEMIA Ajo që dëgjon shumë.
SUMEJE E lartë me vlerë, me pozitë të lartë. Shehidja e parë në Islam.
SENAE Lindje, ndriçuese.
SENIJE Shndritëse.
SEHADE Ajo që flenë pak, e zgjuar.
SEHILE E thjeshtë.
SEJIDE Udhëheqëse.
SABAHE Agimi, agimore.
SEBAHATE Notuese, lundruese.
SABRIJE Durimtare.
SADIJE Fatlume, me fat të mirë.
SAFVETE E pastër, e kulluar.
SAFIJE E pastër, e drejtë.
SAIME Agjëruese, e lirë.
SADIKE E sinqertë, e drejtë.
SABURE Durimtare.
SAMUJE E vendosur, guximtare.

SH

SHEHIDE Dëshmitare, dëshmore.
SHEMSIJE Diellore.
SHERIFE E zgjedhur.
SHUHRETE E popullarizuar, me zë.
SHUKRIJE Falënderuese.
SHARIHE Sqaruese, shpjeguese, e kuptueshme.
SHAKIRE Falënderuese.
SHAMILE Gjithëpërfshirëse.
SHEFAE Shëruese.
SHEFIKE Ledhatuese, mëshiruese.
SHEKIME Trimëreshë, guximtare, me zemër të fortë.
SHEMAE Me erë të fortë, fisnike.
SHEHADE Mjalta e bletës.
SHEHAME Shpirtmire, ajo që kryen punë të rëndësishme.
SHEHIRE E popullarizuar, e njohur.
SHEJMA Reflektimi i aromës she shijes së mirë prej fytyrës së saj. Emri i motrës së Muhamedit a.s. nga gjiri.

G

GADIJE Pasdite.
GAZIJE Luftëtare.
GALIBE Fituese, triumfuese.
GALIJE E çmueshme.
GANIJE E pavarur.
GATAFANE Jetëgjate, flokëgjate.
GUFRANE Ajo që fal.
GANIMETE Fitim pa mund të madh.
GANIJE E pasur.

F

FAIDE E vlefshme, e zellshme.
FAIZE Shpëtimtare, fitimtare.
FAIKE Më e vlefshmja, më e mira.
FATIHE Çlirimtare, sure e Kur`anit.
FATIKE Trimëreshë.
FAHIRE E çmueshme, e mirë për çdo send.
FARIHE E lumtur, e gëzuar.
FARISE Malësore, që e kalëron kalin.
FARUKE Dalluese e të mirës nga e keqja.
FADILE E vlefshme.
FATIME Ajo që nuk e lejon veten të bëjë gabime. Vajza e Muhamedit a.s.
FALIHE Ajo që merret me bujqësi.
FETIJE Vajzë e mirë dhe e fuqishme. Lule me erë të mirë.
FEHARE Krenare, ajo që mburret.
FIDAIJE Sakrifikuese me trup dhe shpirt në rrugën e Allahut.
FERASHE Flutur.
FERHANE E lumtur dhe krenare.
FIRDEVSE Emër i Xhennetit.
FURKANE Dalluese e të mirës nga e keqja.
FERIDE E rrallë, e vetme, e çmueshme.
FESIHE Ajo që flet rrjedhshëm.
FIKRIJE E mençur, mendimtare.
FEKIHE Pemë me erë dhe shije.
FEHIME E kuptuar.
FUADE Zemër.
FEVZIJE Fitimtare.
FIKRETE Medituese.

K

KAIDE Udhëheqëse, prijëse, kryetare.
KADIRE E fuqishme, që ka aftësi.
KADRIJE E fuqishme, përcaktuese.
KADIJE Gjykatëse.
KADISIJE E shenjtë.
KASAME E mirë dhe e bukur.
KASIME Ajo që merr vendime zyrtare për shumë çështje.
KAMERE Hëna.
KEUTHERE Ujë i Xhenetit.
KIMETE E vlefshme, e çmueshme.
KATIBE Shkrimtare, sekretaresh.
KERIMANE Fisnike.
KASIBE Ajo që ka profit, që fiton.
KJAMILE E plotë në çdo aspekt, qoftë me hije ashtu edhe me edukatë.
KENANE Modeste, sekrete.

L

LAMIE Vetëtimë, e mprehtë.
LUBABE Prej femrave më të zgjedhura , me prejardhje fisnike.
LEBIBE E mençur, e zgjuar.
LAZIME E domosdoshme, e vendosur.
LETIFE E butë.
LEMISE E prekshme dhe e butë.
LEHAME Madhështore në bukuri dhe me mirësi.
LEJALE Nata e errët dhe e gjatë.
LUTFIJE E edukuar, e adaptuar.

M

MEXHIDE E famshme, me edukatë të mirë.
MAZINE Ajo i që i shkëlqen fytyra.
MALIKE Sundimtare.
MEËMUNE Besnike, e sigurt.
MAHIRE E zellshme.
MEBRUKE E bekuar, që sjell shumë të mira.
METINE E fuqishme, guximtare.
MITHALE Shembullore.
MUXHAHIDE Ajo që përpiqet në rrugën e Allahut.
MAHRUSE E ruajtur, e mbrojtur.
MAHMUDE E falënderuar.
MURADE E kërkuar.
MERZUKE E furnizuar.
MERVETE Kodër afër Qabesë.
MERJEME E qëndrueshme. Emër i nënës së Isait a.s.
MUSLIME Ajo e cila i takon fesë Islame.
MESHKURE Falënderuese.
MUFIDE Fitimtare, ajo që sjell të mira.
MAKBULE E pranuar.
MEKIJE Qyteti ku gjendet Qabeja.
MELEKE Melaqe.
MELIKE Sundimtare.
MEJSANE Yll që shkëlqen shumë.
MEJSURE E lehtë.
MEJMUNE E bekuar, e mirë.
MAGFIRE E falur, e amnistuar.
MAHIRE Eksperte, e zgjuar.
MEHRIJE E dalluar, e shkathët.
MELIHATE E bukur, notuese.
MERSIJE Ajo që i takon elegjisë.
MEKADESE E shenjtë.
MEVLIDE Ajo që lind.
MUNIBE Ajo që pendohet, i kthehet Zotit.
MUNIRE E ndriçuar.
MURVETE Humane, njerëzore.
MUSHEREFE E ndershme, e njohur.

N

NABIHE E njohur, e mençur.
NAXHIHE Fitimtare, shpëtuese.
NAXHIDE Ndihmëtare.
NAXHIJE E shëndoshë.
NADIRE E rrallë, e dalluar, e bukur, e butë.
NADIJE Shndritëse, thirrëse.
NASIHE Këshilluese.
NAIBE Zëvendësuese.
NAIME E butë, e begatshme, e freskët.
NAMIJE Zhvillimore.
NAHIDE Revolucionare.
NAILE Ajo që realizon atë që dëshiron.
NEBAHATE Bimore.
NEBAHE Ajo që është me zë.
NEBILE Fisnike, me zë.
NEXHADE Ajo që e mban shpatën në dorë, qafëgjate.
NEXHME Ylle.
NEXHVANE Shpëtimtare, e pastër prej të këqijave.
NEXHVA Ajo që e mban sekretin.
NEXHIBE E vlefshme, e aftë.
NEXHIME Yllëza.
NEDIDE E ngjashme.
NEDIME Shoqëruese, mikeshë.
NEZIRE E rrallë.
NEZIHE Pa të meta, e shëndetshme.
NESIME Ambient i pastër, erë e mirë.
NESHANE E fuqishme, trimëreshë.
NESIRE Ndihmëtare, fitimtare.
NUDARE Arta, argjende.
NEDALE Revolucionare.
NEDHRA Shembullore, e njohur.
NEDHIFE E pastër.
NEFISE E çmuar, e shtrenjtë.
NEKIJE E pastër.
NEMIRE E pastër, e kulluar.
NUHADE Nxitëse për ta luftuar armikun.
NEVARE Dritë e fortë.
NEVALE Ajo që arrin qëllimin e vet.
NURIJE Ndriçuese.
NAFIJE E dobishme.
NAZLIJE Shqiponjë e vogël.
NEBAHATE Tragë, shenjë.
NEKIBE Prijëse, e parë.
NIMETE E kënaqshme.
NESIBE Fisnike, familjare.

V

VATHIKE E besueshme.
VAXHIDE E pasur, e fuqishme.
VASILE Lidhje, ngjitëse.
VAIJE Ajo që kupton mirë çdo send.
VAHIDE Ajo që vërteton Krijuesin Një.
VUDADE Simpatike.
VEDIDE E dashur, shumë e dashur.
VERDA Lule.
VERDIJE Lule.
VESIME E mirë, e bukur, e dalluar.
VASFIJE Përshkruese.
VATANIJE Atdhetare.
VAIDE Ajo që e mban premtimin.
VEKILE E autorizuar.
VELADE Ajo që lind shumë.
VELIDE Fëmijë i porsalindur, foshnje.
VEHIBE Dhuruese.

H

HAXHERE Refugjate. Emri i gruas së Ibrahimit a.s.
HADIJE Udhëzuese.
HASHIME Fisnike.
HANIJE E lumtur dhe e gëzuar.
HEDIJE Dhurata.
HELALE Hënëplote.

J

JASIRE E lehtë.
JASMINE Lloj lule me emër të mirë.
JUSRA E lehtë.
JEKINE E sigurt.
JEMAME Pëllumb, zog.
JUMNA E djathta.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s